آیاتی که پیروان واقعی عیسی را که در طی دوره ای بین عیسی المسیح و محمد زندگی می کردند نشان می دهد.

1. المائده ۵: ۱۱۱ ، ۱۰ هجری.
´”Then will God say, `O Jesus son of Mary! Recount my favor to you… Behold! I taught you the Book and Wisdom, the Torah and the Gospel…
"و [ياد كن] هنگامى را كه به حواريون وحى كردم كه به من و فرستاده‏ ام ايمان آوريد گفتند ايمان آورديم و گواه باش كه ما مسلمانيم"
2. آل عمران ۳: ۵۲-۵۳ ، ۲-۳ هجری.
"چون عيسى از آنان احساس كفر كرد گفت‏ ياران من در راه خدا چه كسانند حواريون گفتند ما ياران خداييم به خدا ايمان آورده‏ ايم و گواه باش كه ما تسليم هستيم، پروردگارا به آنچه نازل كردى گرويديم و فرستاده[ات] را پيروى كرديم پس ما را در زمره گواهان بنويس"
3. الصف ۶۱ :۱۴ ، ۳ هجری.
"اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد ياران خدا باشيد همان گونه كه عيسى‏ بن ‏مريم به حواريون گفت ‏ياران من در راه خدا چه كسانى‏ اند حواريون گفتند ما ياران خداييم پس طايفه‏ اى كفر ورزيدند و كسانى را كه گرويده بودند بر دشمنانشان يارى كرديم تا چيره شدند "
4. الحدید ۵۷: ۲۶-۲۷ ، از ۸ هجری.
"و در حقيقت نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندان آن دو نبوت و كتاب را قرار داديم از آنها راه‏يابند و بسيارى از آنان بدكار بودند´"
"آنگاه به دنبال آنان پيامبران خود را پى ‏درپى آورديم و عيسى پسر مريم را در پى آورديم و به او انجيل عطا كرديم و در دلهاى كسانى كه از او پيروى كردند رافت و رحمت نهاديم و ترك دنيايي كه از پيش خود درآوردند ما آن را بر ايشان مقرر نكرديم مگر براى آنكه كسب خشنودى خدا كنند با اين حال آن را چنانكه حق رعايت آن بود منظور نداشتند پس پاداش كسانى از ايشان را كه ايمان آورده بودند بدانها داديم و بسيارى از آنان دستخوش انحرافند "
ما از این آیه می آموزیم که گرچه رهبانیت از جانب خدا نیست ، اما در میان پیروان عیسی مومنان واقعی نیز بودند که (در بهشت) "پاداش شایسته" خود را دریافت کردند .
´به لحاظ تاریخی ، رهبانیت از قرن ۴ آغاز شد ، اگرچه مردان خاصی مانند پولس ، در قرن سوم زندگی جداگانه ای به عنوان زاهدان داشتند. حتی آنتونی بزرگ مصر اولین کسی بود که در سال ۳۰۵ بعد از میلاد یک گروه آزاد را تشکیل داد در صومعه نیز رهبانیت تقریباً در همان زمان شروع شد.
5. الکهف ۱۸: ۱۰، ۲۵ ، مکه.
"آنگاه كه جوانان به سوى غار پناه جستند و گفتند پروردگار ما از جانب خود به ما رحمتى بخش و كار ما را براى ما به سامان رسان،... و سيصد سال در غار شان درنگ كردند و نه سال افزودند.."
´So they stayed in their Cave three hundred years, and (some) add nine (more)…”
´Yusuf Ali, in several notes to his translation of the Qur’an, refers this to 7 young Christian men of Ephesus who, while fleeing from persecution, hid in a cave and did not wake up for 300 yrs. He discusses various dates which terminate between 440 and 450 AD, and says that the Khalifa Wathiq (842-846 AD) sent an expedition to examine and identify the locality. Hamidullah mentions this possibility, but thinks that the passage refers to a time well before Christianity. However, Toufiq Al-Hakim in his play Ahel Al-Kahf describes them clearly as Christians.
6. البروج ۸۵: ۴-۹ ، اوایل مکه.
´ "مرگ بر آدم‏سوزان خندق همان آتش مايه‏ دار [و انبوه] ، آنگاه كه آنان بالاى آن [خندق به تماشا] نشسته بودند و خود بر آنچه بر [سر] مؤمنان مى ‏آوردند گواه بودند وو بر آنان عيبى نگرفته بودند جز اينكه به خداى ارجمند ستوده ايمان آورده بودند ... "

More Stories
کتابها
فارسی