توبه

"زیرا خداوندگارْ یهوه، قدوس اسرائیل چنین می‌گوید: «نجات شما در توبه و آسودگی است، و نیروی شما در آرامی و توکل، اما نخواستید." (اشعیا ۳۰: ۱۵)

عیسی در مورد برخورد با وسوسه به ما چه آموخت؟
وسوسه گر هرگز نمی تواند ما را مجبور به گناه کند. او نمی تواند بر افکار ما حاکم شود مگر اینکه افکارمان را به او تسلیم کنیم . پیش از آنکه شیطان بتواند حاکمیت خویش را بر ما اعمال کند، اراده باید تسلیم او شود و ایمان و توکل به مسیح باید از بین برود . اما با هر اشتیاق گناه آلودی که در دل می پرورانیم ، موقیعیت مطمئن تری را در اختیار شیطان قرار می دهیم. شکست ما در زمینه معیارهای الهی در را به روی شیطان می گشاید تا ما را وسوسه و نابود کند. هر نوع خطا و یا شکست از طرف ما، به شیطان فرصت می دهد تا مسیح را مورد سرزنش قرار دهد. (به آرزوی اعصار فصل ۱۳ مراجعه کنید)


در مرقس ۱۴ :۳۸ ، عیسی به ما توصیه می کند "بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است امّا جسم ناتوان." اگر ما شکست بخوریم ، می توانیم در خدا آرامش پیدا کنیم زیرا روح او (روح الله) ما را هدایت می کند و همین روحیه عیسی را به بیابان سوق داد تا توسط شیطان وسوسه شود. وقتی خدا ما را با آزمایش روبرو می کند ، هدفی دارد که به سود ما انجام دهد.

منظور عیسی از یافتن آرامش در او چیست؟
کلمات معروف عیسی المسیح در متی فصل ۶ به ما می گوید (دعوت می کند) که در او آرامش پیدا کنیم. اما این واقعاً به چه معناست؟ هرچه به عیسی المسیح نزدیکتر شویم ، هر چه بیشتر سعی در تقلید از شخصیت او داشته باشیم ، بارهای ما سبک تر خواهد شد زیرا هیچ چیز برای خدا سنگینی ندارد، هیچ چیزی که ما با آن روبرو می شویم بزرگتر از آن چیزی که عیسی المسیح در مدت زمانی که بر روی زمین بود با آن روبرو شد، نیست.بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده‌دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.»« متی ۱۱: ۲۸-۳۰

عیسی المسیح در این کلام با تمامی بشریت سخن می گوید. همه ما تحت فشارهای سنگینی در زندگی هستیم، او به ما این وعده را می دهد که می تواند آن را برطرف کند. سنگین ترین باری که بر دوش می کشیم، بار گناه است. بدون عیسی مسیح ، گناهان و وزن آن ما را له می کنند. در اشعیا ۵۳: ۶ ، کتابی که در تورات یافت میشود، می گوید: "اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد."
عیسی ما را دعوت می کند تا بار خود را بر دوش او بگذاریم زیرا او تنها کسی است که ما را بر قلب خود حمل می کند. عیسی می داند که ضعف های ما چیست، او از نیازهای ما آگاه است و نقاط ضعف ما را در مقابل وسوسه ها و آزمایشات می داند ، اما با این حال او بدون گناه است. آنچه که عیسی اساساً ما را به انجام آن دعوت می کند این است که ما را به اراده او محدود کند ، که بی قیاس است و از هر موجود دیگری در این جهان پیشی می گیرد. او آرزو می کند که مانند او اراده ای عالی ، نجیب و متعالی داشته باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع ، لطفاً کتاب آرزوی اعصار فصل ٣٤ را مطالعه کنید..

چرا به توبه نیاز داریم؟
"چنانچه قوم من که به نام من خوانده می‌شوند خود را فروتن سازند و دعا کرده، روی مرا بجویند و از راههای بد خویش بازگشت کنند، آنگاه من از آسمان خواهم شنید و گناهشان را آمرزیده، سرزمینشان را شفا خواهم بخشید." (دوم تواریخ ۷: ۱۴)
طبق این آیه به کمک نیاز داریم ، چهار نیاز وجود دارد:

فروتنی

طلب صادقانه خدا

راه های خود را ترک کنید

توبه و دعا کنید

"زیرا خداوندگارْ یهوه، قدوس اسرائیل چنین می‌گوید: «نجات شما در توبه و آسودگی است، و نیروی شما در آرامی و توکل، اما نخواستید." (اشعیا ۳۰: ۱۵)

توبه چیست؟
کلمه توبه در کتاب مقدس به معنای فکری, که سپس به ذهن خطور می کند, تغییر ذهن، است..

بیایید به برخی از کلماتی که در کتاب مقدس برای توصیف توبه استفاده شده نگاه کنیم.
آ. چرخش - اعمال ۹ :۳۵
ب. توبه کنید - اعمال ۲ :۳۸؛ ۳ :۱۹؛ ۸ :۲۲
ج. بازگشت - اول سموئیل ۷: ۳
د. تغییر - اعمال ۱۵: ۳
بنابراین ، توبه تغییر ، یک چرخش ، بازگشت و تبدیل ذهن و زندگی در ارتباط با گناه است.

برخی از شواهد توبه چیست؟
۱. غم و اندوه خداپسندانه - دوم قرنتیان ۷: ۹-۱۰.
۲. اصلاح زندگی - لوقا ۳: ۷-۱۴.
۳. جبران - لوقا ۱۹: ۱-۱۰.

انگیزه های توبه:
۱. مهربانی خدا - رومیان ۲: ۴.
۲. صبر خدا - دوم پطرس۳: ۹.
۳. محکومیت گناه - اعمال ۲: ۳۷-۳۸.

More Stories
داوری
فارسی