درباره ما

ما گروهی از ایمانداران هستیم که زندگی و تعالیم استاد خود ، عیسی مسیح را دنبال می کنیم.

"[ولى همه آنان] يكسان نيستند از ميان اهل كتاب گروهى درست كردارند كه آيات الهى را در دل شب می‏ خوانند و سر به سجده می ‏نهند. . . به خدا و روز قيامت ايمان دارند و به كار پسنديده فرمان مى‏ دهند و از كار ناپسند باز مى دارند و در كارهاي نيك شتاب مى کنند و آنان از شايستگان" (آل عمران ۳: ۱۱۳-۱۱۴)

انجیل مقدس مردمی خاص را به عنوان باقی ماندگان ذریت خطاب می کند.

  • • ما تمام دستورات و احکامی را که خداوند و انبیای او، داده اند و در تورات ، زبور و انجیل نوشته شده اند ، رعایت می کنیم.
  • • روز سبت- هفتمین روز هفته را به عنوان روز مقدس عبادت، برگزار می کنیم. "بدین‌سان، آسمانها و زمین و همۀ لشکر آنها تمام شد. و خدا در روز هفتم، کار خویش را به پایان رسانید؛ پس او در هفتمین روز، از همۀ کار خویش بیاسود. و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد، چراکه در آن روز از همۀ کار خویش که خدا آفریده و ساخته بود، بیاسود." (تورات - پیدایش ۲: ۱-۳). "«روز شَبّات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. شش روز کار کن و همۀ کارهایت را انجام بده، اما روز هفتم، شَبّاتِ یهوه خدای توست. در آن هیچ کار مکن، نه تو، نه پسر یا دخترت، نه غلام یا کنیزت، نه چارپایانت، و نه غریبی که درون دروازه‌های توست. زیرا خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با هر آنچه در آنهاست بساخت، اما روز هفتم فراغت یافت. از همین رو، خداوند روز شَبّات را برکت داده، آن را تقدیس فرمود." (تورات - خروج ۲۰: ۸-۱۱). و "«اگر شَبّات را زیر پا ننهی و در روز مقدس من خشنودی خود را به جا نیاوری، اگر شَبّات را مایۀ خوشی بشماری و روز مقدس خداوند را محترم بخوانی، اگر آن را حرمت نهی و به راههای خود رفتار نکنی، اگر لذت خود را نجویی و سخنان بیهوده بر زبان نرانی،»(تورات اشعیا ۵۸ :۱۳).
  • • خدای یگانه را می پرستیم."زیرا خداوند که آسمانها را آفرید، او که خداست و زمین را شکل داد، و آن را ساخت و استوار نمود، و آن را نیافرید تا تهی باشد، بلکه تا از سکنه پر گردد، هم‌او چنین می‌فرماید: «من خداوند هستم، و جز من کسی نیست." (تورات اشعیا ۴۵ :۱۸).
  • • مشوق سالم زندگی کردن هستیم. با توجه به سفارشات مستقیم خداوند در تورات و انجیل از نوشیدن الکل و خوردن غذای حرام مانند گوشت خوک پرهیز میکنیم.
فارسی