داوری دیگران

«داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. زیرا به همان‌گونه که بر دیگران داوری کنید، بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید، برای شما وزن خواهد شد. چرا پَرِ کاه را در چشم برادرت می‌بینی، امّا از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ چگونه می‌توانی به برادرت بگویی، ”بگذار پَرِ کاه را از چشمت به در آورم،“ حال آنکه چوبی در چشم خود داری؟ ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود به در آر، آنگاه بهتر خواهی دید تا پَرِ کاه را از چشم برادرت بیرون کنی. (متی ۷: ۱-۵)

عیسی در مورد بخشش چه چیزی به ما می آموزد؟

همانطور که ستاره ها با آسمان در ارتباط هستند بخشش نیز رابطه مستقیم با خدا دارد. درک و عملی کردنش در زندگی خود ضروری است ، وقتی می دانیم که لیاقت بخشیده شدن را نداریم.

اگر کسانی را که علیه شما گناه می کنند ببخشید ، پدر آسمانی نیز شما را می آمرزد. اما اگر شما از بخشش دیگران امتناع ورزید ، پدر شما گناهان شما را نمی بخشد. " متی ۶: ۱۴-۱۵.

یادآوری این خرد بسیار مهم است زیرا اغلب اوقات ما به موقع نمی بخشیم. اما طبق گفته عیسی ،که نشانگر شخصیت خدا است ، ما باید روحیه بخشش داشته باشیم. عیسی آنقدر به بخشش اهمیت می دهد که می گوید ما باید مجرم خود را ۷۰×۷ (هفتاد هفت بار) ببخشیم. متی ۱۸: ۲۱-۲۲.

More Stories
چگونه از عیسی مسیح (علیه سلام) پیروی کنیم؟
فارسی