آیاتی قرآنی که حقیقت داشتن و بدون تغییر بودن تورات و اناجیل در زمان محمد را نشان می دهند


۱. سبا ۳۴ :۳۱ ، اوایل مکه.
"و كسانى كه كافر شدند گفتند نه به اين قرآن و نه به آن [تورات و انجیلی] كه پيش از آن است (در دستانش است) هرگز ايمان نخواهيم آورد "..." و آنچه از کتاب به تو وحی کرده ایم، همان حق است، [و] تصدیق کننده [تورات و انجیل] پیش از آن بوده است (که در دستانش است)؛...
۲. فاطر ۳۵: ۳۱ ، اوایل مکه.
و آنچه از کتاب به تو وحی کرده ایم، همان حق است، [و] تصدیق کننده [تورات و انجیل] پیش از آن بوده است (که در دستانش است)؛...
۳. یونس ۱۰: ۳۷ ، اواخر مکه.
´ "و این قرآن را نسزد که دروغی ساختگی از سوی غیر خدا باشد، بلکه [با آیات محکم و استوارش] تصدیق کننده کتاب های پیش از خود (تورات و انجیل) (که در دستانش است) و شرح و توضیحی بر هر کتاب [آسمانی] است، در آن هیچ تردیدی نیست که از سوی پروردگار جهانیان است.،
۴. یوسف ۱۲: ۱۱۱ ، اواخر مکه.
... [قرآن] سخنی نیست که به دروغ بافته شده باشد، بلکه تصدیق کننده کتاب های آسمانی پیش از خود (تورات و انجیل) است (که در دستانش است) و بیان گر هر چیز است و برای مردمی که ایمان دارند، سراسر هدایت و رحمت است. "
۵. الانعام ۶: ۱۵۴-۱۵۷ ، اواخر مکه.
"سپس (ما) به موسی کتاب دادیم برای اینکه بر آنان که نیکی کردند کامل کنیم، و برای اینکه همه احکام و معارفی که مورد نیاز بنی اسرائیل بود، تفصیل و توضیح دهیم و برای اینکه هدایت و رحمت باشد تا به دیدار پروردگارشان ایمان آورند.. و این [قرآن] کتابی پرفایده است که ما آن را نازل کردیم پس آن را پیروی کنید و بپرهیزید تا مشمول رحمت شوید.:[آری، قرآن را نازل کردیم] تا [شما مشرکان] نگویید: کتاب آسمانی فقط بر دو گروه پیش از ما نازل شد و از قرائت آنان و آموزششان بی خبر ماندیم. ؛ یا نگویید: اگر کتاب آسمانی (تورات و انجیل) بر ما نازل می شد، مسلماً از آنان راه یافته تر بودیم، اینک برهانی آشکار و هدایت و رحمتی از سوی پروردگارتان برای شما آمد،"
۶. غافر ۴۰: ۶۹-۷۰ ، اواخر مکه.
´ "آیا (محمد) کسانی را که در آیات خدا مجادله و ستیزه می کنند، ننگریستی که چگونه برگردانده می شوند؟ همانان که کتاب و دینی را که پیامبران خود را به آن فرستادیم، انکار کردند، پس به زودی خواهند دانست؛"
۷. الاحقاف ۴۶ :۱۲ ، اواخر مکه.
´ "در حالی که پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود، و این کتاب (قرآن) تصدیق کننده [آن] است در حالی که به زبان عربی ست تا ستمکاران را بیم دهد، و برای نیکوکاران بشارتی باشد.
۸. احقاف ۴۶: ۲۹-۳۰.
"... و هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه کردیم که قرآن را بشنوند، پس وقتی که نزد قرائت آن حاضر شدند، گفتند: [برای شنیدن قرآن] خاموش باشید. پس چون قرائت پایان یافت به سوی قومشان در حالی که گفتند: بیم دهنده بودند، بازگشتند. شنیدیم که آنها گفتند ، ای قوم ما! به راستی ما کتابی را شنیدیم که پس از موسی نازل شده است، تصدیق کننده همه کتاب های پیش از خود (تورات) است (که در میان دستانش است)، به سوی حق و به سوی راه راست هدایت می کند.
۹. بقره ۲ :۹۱ ، سال دوم هجري.
"هنگامی که به آنان گویند: به آنچه که خدا نازل کرده ایمان آورید، گویند: به توراتی که بر خود ما یهودیان نازل شده ایمان می آوریم و به غیر آن در حالی که حق است و تصدیق کننده توراتی است که با آنان است..."
۱۰. آل عمران ۳: ۳، ۴ ، دوم- سوم هجری.
´ " این کتاب را تدریجاً به حق و راستی بر تو نازل کرد که تصدیق کننده کتاب های پیش از خود (کتاب مقدس) است(که در دستانش است)؛ و تورات و انجیل را پیش از این برای هدایت مردم فرستاد..."
۱۱. النسا ۴: ۱۶۲-۱۶۳ ، پنجم-ششم هجري.
´ "ولی از میان آنان (یهودیان) ، ثابت قدمان در دانش، مؤمنانِ [به موسی و تورات] برپادارندگان نماز، پرداخت کنندگان زکات، مؤمنان به خدا و روز قیامت، به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده ایمان واقعی می آورند... ما به تو وحی کردیم، همان گونه که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان نیز وحی نمودیم؛ و به داود، زبور دادیم. "
۱۲. التوبه ۹: ۱۱۱ ، ۹ هجری.
´ "یقیناً خدا از مؤمنان جانها و اموالشان را به بهای آنکه بهشت برای آنان باشد خریده؛ همان کسانی که در راه خدا پیکار می کنند، پس می کشند و کشته می شوند بر عهده خود در تورات و انجیل و قرآن [وعده بهشت داده است] وعده ای حق؛ و چه کسی به عهد و پیمانش از خدا وفادارتر است؟ "
۱۳. المائده ۵:۴۸ ، ۱۰ هجري.
´ "و ما این کتاب [قرآن] را به درستی و راستی به سوی تو (محمد) نازل کردیم در حالی که تصدیق کننده کتاب های پیش از خود (تورات و انجیل) (که در دستانش است) و نگهبان و گواه بر [حقّانیّت همه] آنان است.

More Stories
رویا های عیسی
فارسی