عناوین کتاب مقدس در قرآن

قرآن کتاب مقدس را با عناوینی توصیف می کند که از اهمیت و اعتبار آن می گوید. در اینجا برخی از عناوین را که قرآن به کتاب مقدس داده است میبینیم:

  • کتاب مقدس آل عمران ۳: ۳
  • Allah’s Book                                                                          Al-Imran 3: 23
  • کلام الله بقره ۲: ۷۵
  • The Revelation of Allah                                                    Al-Imran 3: 113
  • فرقان (جدا کننده حق از باطل) البقره ۲: ۵۳
  • The Reminder                                                                      Al-Anbiya 21: 7
  • The Light and Reminder                                                 Al-Anbiya 21: 48
  • Guidance and Light                                                           Al-Maida 5: 44, 46
  • The Revelation of Compassionate Allah                  Maryam 19: 58
More Stories
زنا
فارسی