عناوین کتاب مقدس در قرآن

قرآن کتاب مقدس را با عناوینی توصیف می کند که از اهمیت و اعتبار آن می گوید. در اینجا برخی از عناوین را که قرآن به کتاب مقدس داده است میبینیم:

  • کتاب مقدس آل عمران ۳: ۳
  • کتاب الله آل عمران ۳: ۲۳
  • کلام الله بقره ۲: ۷۵
  • وحی الله آل عمران ۳: ۱۱۳
  • فرقان (جدا کننده حق از باطل) البقره ۲: ۵۳
  • تذکره الانبیاء 21: 7
  • نور و مایه‌ی یادآوری الانبیا ۲۱: ۴۸
  • هدایت و نور المائده ۵: ۴۴، ۴۶
  • آیات رحمان مریم ۱۹: ۵۸
More Stories
هیچ تغییری در کلامش نیست
فارسی