عناوین کتاب مقدس در قرآن

قرآن کتاب مقدس را با عناوینی توصیف می کند که از اهمیت و اعتبار آن می گوید. در اینجا برخی از عناوین را که قرآن به کتاب مقدس داده است میبینیم:

  • کتاب مقدس آل عمران ۳: ۳
  • • کتاب الله آل عمران ۳: ۲۳
  • • کلام الله بقره ۲: ۷۵
  • • وحی الله آل عمران ۳: ۱۱۳
  • • فرقان (جدا کننده حق از باطل) البقره ۲: ۵۳
  • • یادآور الانبیا ۲۱: ۷
  • • نور و مایه‌ی یادآوری الانبیا ۲۱: ۴۸
  • • هدایت و نور المائده ۵: ۴۴، ۴۶
  • • آیات رحمان مریم ۱۹: ۵۸
More Stories
رویا های عیسی
فارسی