ازدواج و عشق واقعی

Love is a precious gift, which we receive from God. Pure and holy affection is not a feeling, but a principle “Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’ This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’ All the Law and the Prophets hang on these two commandments” (Matthew 22: 37-40). In fact, those who are actuated by true love are neither unreasonable nor blind.

بگذارید کسانی که در فکر ازدواج هستند همه احساسات را بسنجند و پیشرفت‌های شخصیتی را با آنکه می خواهند سرنوشت زندگی خود را با وی متحد کنند ، تماشا کنند. ازدواج بر ادامه زندگی هر دو در این دنیا و در دنیای آینده تاثیر می گذارد. یک ایماندار صادق هیچ برنامه ریزی نمی کند که خدا نتواند آن را پسند کند.

در زندگی مشترک باید محبت شما منجر به شادی یکدیگر شود. هر کدام باید مسبب شادی دیگری شود. این اراده‌ی خدا برای شماست. اما در حین پیوندی که بین شماست و یکی می شوید نباید هیچ یک از شما فردیت خودش را از دست دهد. خداوند صاحب فردیت

More Stories
داستان نسرين
فارسی