خیال (چشم انداز) عیسی (سلام الله علیها) در خواب، تعبیری از حقیقت است. ابن سیرین به ما میگوید: کسی که عیسی (سلام الله علیها) را در میان مردان به طور کلی دید، فرد نیک و خوبی است، و در جهت نیکی کردن به دیگران برکت داده شده و به نقاط مختلف سفر میکند. دیدن عیسی (س.ع.) برای دختران مجرد در خواب و رویا به این معناست که دختری پاکدامن و نیک است و برای نیکی به دیگران اقدام خواهد کرد و مسیر درست را دنبال می کند. خواب عیسی (س. ع) برای زنی که باردار است نشانگر این است که پسری دانا و قدرتمند و صاحب نیکی خواهد زایید. و برای زنی متاهل و دیگر زنان، ممکن است نشانگر بارداری برای افراد در سن حاملگی باشد و همچنین نشانگر خوشبختی و رضایت خانمهای دیگر باشد.

مفسران دیگر معتقدند که دیدن عیسی (س.ع) در خواب و رویا برای یک مرد یا یک زن، برکت از جانب خداست و یا مراقبت او (خدا) از کسی که بسیار پریشان است. نزول او (عیسی) (س.ع) در خواب در مکانی خاص، نشانگر ظهور عدالت، بارش برکت و کم شدن بی ایمانی و پیروزی ایمانداران در آن مکان است.

می توان گفت که دیدن عیسی (س.ع) در خواب و رویا بیشتر از اینهاست؛ او آمده است تا بسیاری را نجات دهد. به طور کلی دیدن او به وجود بشریت آرامش عطا می کند. رویای او به شخصی که از خدا دور است اطمینان می دهد و ترس را از ما دور می کند. دیدن عیسی اعلان نجات است.

قرآن می فرماید او معجزات عظیمی که تا بحال هیچ کس نتوانسته است انجام دهد، انجام داده است. به مردگان فرمان داد و دوباره زنده شدند. به فرد نابینا بینایی بخشید. تن جذامی را لمس کرد و شفا یافت. از گل کبوتر خلق کرد و به کبوتر نفس داد و کبوتر جان گرفت. غیب را می دید. از بهشت برای رسولان سفره‌ی غذا درخواست کرد. با رستاخیز بر مردگان بر مرگ پیروز شد و به آسمان بلند شد.

همچنین قرآن می فرماید او به هر کجا که می رفت با خود برکت می برد، رحمتی برای جهانیان است، خالص و پاک از تمام گناهان و تقصیر ها ، کلام و روح خدا است، و با نبوت ها و جایگاه خوب در این دنیا و سپس با شفاعت و منزلت‌های والاتر جلال داده می شود، نزدیک به خدای متعال است.

تمام این منابع در قرآن با حقایق مربوط به عیسی در کتاب مقدس برابری می کند، که عیسی (س.ع) شخص فوق العاده ای است، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. (متی ۱: ۲۱)، عمانوئیل (خدا با ماست) (متی ١ : ٢٣ )، از این رو، آن مولودْ مقدّس و پسر خدا خوانده خواهد شد. (لوقا ۱: ۳۵)، و نجات‌دهنده‌ای برای شما به دنیا آمد. او خداوندْ مسیح است. ( لوقا ٢ : ١١)

انجیل خدمت او را اعلام می کند، «روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعلام نمایم.» (لوقا ۴: ۱۸-۱۹).

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. Aleykum al-salam, Fatima. There is an explanation for your dream in the Injil. The book of Revelation in the Holy Injil,says that faithful believers are compared to a pure bride who eagerly awaits for the groom, or the Lamb, who is also the Judge and deliverer, Isa Al-Masih (His peace be upon us). The marriage symbolizes the commitment to obey the Word of Allah and not be contaminated by sin. “Then I heard what seemed to be the voice of a great multitude, like the roar of many waters and like the sound of mighty peals of thunder, crying out, “Hallelujah! For the Lord our God the Almighty reigns. Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his Bride has made herself ready; it was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure”—for the fine linen is the righteous deeds of the saints.” – Injil, Revelation 19:6-8. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) wanted to make you an invitation, to tell you that you are destined for eternal life and happiness, which comes from that commitment and obedience, you need only choose to follow him. I hope you accept the invitation. May Allah bless you always.

 1. I once had this dream when I was in confusion about whether I should continue to follow Islam or revert back to Christianity….The dream was as follows…I was in a very nice mansion with pictures of family in the house, the house was empty of people. I walked outside to see my neighborhood was empty and I began to wonder was I all alone. Then I seen a car drive down the street and I instantly called out to the car knowing it to be Isa. The car backed up and I instantly became excited with great fear and out came a very tall man with brown skin and beautiful dark hair pulled in a short ponytail and he walked towards me and grabbed me and light poured from his hand into my body. He then proceeded to go back to the car and I begged to go with him. He told me he’s always close but he has other people to take care of and he returned to me what was once lost. When I woke I considered myself to be born again. But I now know to only consider myself a Muslim because I know Allah is almighty and Isa is his messenger and our Messiah.

  1. Chaz, thanks for writing us and telling us about your dream. I believe the one you saw was Isa Al-Masih (may His peace be upon us). He is always looking for those who want to find the way to eternal life. Maybe he wants to show you that he is always around and that you can still follow him and experience the peace and blessing that comes with his company. His words are: “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I encourage you to study more about him and his teachings. Always pray and ask for wisdom and Allah will give you all the answers your heart needs. May Allah always bless you.

 2. Assalam alaykom, I had a dream last night and in my dream I saw Prophet Essa in the battlefield against the dajjal, the dajjal was a dragon. Prophet Essa was riding a white horse. At the end Prophet Essa won the war and the dajjal was cast out. Then he called me and asked me to follow him. What is the meaning of the dream? Thank you.

  1. Aleykum al-salam, Sattar. Thank you for sharing your dream with us. We find the meaning of the dream in Injil: “And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan.” – Injil, Revelation 20:2. The Injil reports that the great deceiver will be destroyed by Isa Al-Masih (His peace be upon us) who will lead the celestial army: “Then I saw heaven opened, and behold, a white horse! The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems, and he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is The Word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On his robe and on his thigh he has a name written, King of kings and Lord of lords. (…) And I saw the beast and the kings of the earth with their armies gathered to make war against him who was sitting on the horse and against his army. And the beast was captured, and with it the false prophet who in its presence had done the signs by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshiped its image. These two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur.” – Injil, Revelation 19:11-20. Isa will destroy evil and has power and authority to help you get rid of the evils of this life and prepare for eternal life, so he called you to follow him. I encourage you to accept the invitation. May Allah bless your life always.

 3. Assalam alaykom, last night in my dream I saw prophet Issa may Allah’s peace be upon him in my dream, he was talking to me about the new beginnings, and a white dove came flying and stand on my shoulder, then he blessed me and I saw scars on his hands. I felt that I am a new person. Can you help me understand my dream?

  1. Aleykum al-salam, Abdallah. Thank you for telling us your dream. Seeing Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us) in a dream is a sign of good news, hope and peace. The white dove on your shoulder means peace and a grace-filled new beginning. Isa wants you to meet him so he can guide you to eternal life and success. He said, “I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.” – Injil, Revelation 22:13. “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I hope you accept the invitation. May Allah bless you always.

 4. Asalamu alykum, I was reading Surat Alimran in my dream, then Prophet Issa (as) appeared to me. He was explaining something to me about his life and sacrifice. He was wearing white clothes, had full beard and long hear. He gave a book and asked me read it, because it will lead me to the full truth. What does this dream mean? Any help!

  1. Shadi, thanks for sharing your dream with us. Seeing Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us) in a dream is a sign of good news, blessings, healing and peace. I believe he gave you the book that tells about him, tells his whole story from his birth to his death and resurrection on the third day and also tells the signs of his coming as the Just Judge for the Day of Judgement. He said: “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. Isa wants to guide you to eternal life and success, so he wants you to get to know him by reading the Injil. I encourage you to spend time reading the Injil and if you have any other questions, please don’t hesitate to write to us. May Allah bless your life.

 5. Salams, I saw another dream in which I saw a lot of clouds and when it clears up I saw the name of Prophet Issa written on the sky, then an angle appeared and said he is coming soon, be ready.

  1. Thank you for telling us your dream. Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is in Heaven and will come as the Righteous Judge for the Day of Judgment. He will come in the clouds, with lots of light, that’s why you saw his name in the sky in your dream. It is written about this scene: “Then will appear in heaven, the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory . And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” – Injil, Matthew 24:30-31. I advise you to learn more about Isa and the signs of his return so you will be prepared when he comes. May Allah richly bless your life.

 6. Asalam alekum
  A year ago u saw a dream in which I was standing on therooftop of my house then suddenly at a leverage of my house I saw a man in white clothes brown beard with two more angels , I went to him I don’t know why called out his name as jesus and gave him the salutation of asalam alekum… he replied walekum asalam and that’s the point where I woke up

  1. Alaykum al-salam, Fatima. Thanks for writing us. The one you saw with the angels around him, is Isa Al-Masih (may His peace be upon us). Seeing him in a dream is a sign of good news, peace, grace, healing and many good things. He manifested himself to you and answered you with sympathy, because he said: “…learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.” – Injil, Matthew 11:29. Isa wanted to introduce himself to you so that you can follow him and trust him. He wants to guide you to success and eternal life. He said: “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I advise you to find out more about him. If you have questions, don’t hesitate to write to me again. May Allah bless your life.

 7. Asslamu Alaykom wa Rahmatu Allah, in my dream I was no more in love with the person that loved me the most. It’s been a long time. But I dreamt twice that he contacted me again and asking me why I forgot my first love. I dreamt the same thing once after istikhara prayer, but this time I saw the person, he was a man in white robe full of light, and with a great smile, He looked at me and said, “I am the word of Allah, the straight path, why are you running away, I have loved you to the point I died for you, come and follow me.” Please, can you help me understand my dream? Did I see Prophet Issa al Massih?

  1. Aleykum al-salam, Salmah. Thank you for telling us your dream. Yes, you have seen Isa Al-Masih (may His peace be upon us) and seeing him is a great blessing that brings peace and well-being. Everything he says is true because he is the truth: “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. He is the Word of Allah who became human and lived among men and who paid a great price to reconcile humanity with Allah. He introduced himself to you because you have a sincere heart and he wants you to follow him, for he will lead you to eternal life. He wants you to have a relationship with him of trust and joy. I hope you accept his invitation. May Allah bless you and protect you always.

 8. Assalamualaykum, I saw Prophet Isa Allayhislam in my dream, saying I am the Word of Allah and His Spirit, then start teaching what to do to see the face of Allah Almighty. I saw something strange on his hands, I saw scars. Please, can you help me understand my dream. Jazahum Allah Khayr

  1. Aleykum al-salam Yaqoub. Seeing Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign of blessing and peace. He is the word of Allah who became human. That’s why he said, “Whoever has seen me has seen the Father.” – Injil, John 14:8. The scars on his hands are the marks of what he did as foretold in the prophecy: “Surely he has borne our grief and carried our sorrows; yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions ; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.” – Isaiah 53:4-5. Your dream is an invitation to know Isa and follow him as he will guide you to success and eternal life. I hope you accept. May Allah bless you abundantly.

 9. In my dream I was walking in the desert and azhan starting then I go to wudu and after complete I saw I am standing in front of a man wearing white clothes and I am looking towards him. He said do you know me I am Allahs word why not follow me Iam straith path I am Eissa

  1. Thanks for writing to us, Bubakeer. You saw Isa Al-Masih (may His peace be upon us), as he himself told you. Seeing him is a sign of blessings, peace, healing and deliverance from anguish and difficulties. He is pointed out by the sacred scriptures as the Word of Allah who became human and lived among men. He said: “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. Your dream is an invitation to follow him and trust him to guide you to success and eternal life. I advise you to seek more about Isa and her teachings in the Injil. If we can help you, we will be happy to speak with you again. May Allah bless you always.

 10. I saw that I was at the end of time and there were people making prays and a voice said the prophets are coming to life, I saw graves open, and one the prophet was not there, I was scared. Then a man in white appeared and said, just follow me I am the Word of Allah the straight path, there is no najat without me. I woke up shocked, what does this dream means?

  1. Dauod, thank you for writing us and telling us your dream. On the Day of Judgment everyone will be resurrected to receive the final sentence, but Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us) has already been resurrected, on the third day after his death, and he is in Heaven on the right hand of Allah. He will come as Judge on the Final Day. He said: “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I advise you to spend some time reading the Injil to learn more about Isa and his return soon. If you have any questions, please write to us. May Allah bless you.

 11. Salaam, I saw “عيسى المسيح” engraved on my right hand. It was in gold and surrounded with light. I then heard a voice I should go to my front door and open it, when I opened the door, I saw a man wearing white standing outside looking at me, I knew that he was Sayidna Isa, I asked him to come in, He told me I will but from now on I will be in control, you need to follow me and believe my word, then gave me a book. Any help, thank you.

  1. Ashraf, thank you for writing us and sharing your dream. Seeing Isa Al-Masih (May His peace be upon us) in a dream is a sign of blessings, healing and good news. When Isa enters a house, as in your dream, it means that peace settles there. He manifested himself to you because he wants to guide you to success and eternal life. He has the power and authority to help you overcome spiritual difficulties and struggles, that’s why he told you to trust him and let him control the situation. The book where the entire story of Isa is written from his birth, until his death and resurrection on the third day is the Injil. There are also reported the miracles and teachings of Isa and important guidelines about eternal life and the Day of Judgment. “And behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book.” – Injil, Revelation 22:7. I encourage you to spend time reading the Injil to learn more. If you have any other questions, please don’t hesitate to write to us. May Allah bless you always.

 12. Asalmalaikom, I saw in my dream at fajer a small tree in the sky and the tree started growing and have many branches then at the top was a man in white robe, then angle came and told me this the word of Allah he is the promised seed he is the straight path you are looking for, I woke up full of puzzle what does this dream means please.

  1. Shahwan, thank you for telling us your dream. We find the explanation for this tree and the man in white in this text by Injil: “I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, If anyone does not abide in me he is thrown away like a branch and withers; and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. wish, and it will be done for you.” – Injil, John 15:5-7. These words are from Isa Al-Masih (may His peace be upon us). He is the Word of Allah who became flesh and lived among men and wants to guide you to eternal life, that’s why the angel told you that he is what you are looking for. Isa says: “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I advise you to research Isa and her teachings. You can read the articles on our website to clarify the matter better. If you have other questions, we are available to help you. May Allah bless you always.

 13. Salams, wow I have seen prophet Essa el Masih in my dream, his face was shining like the sun and wearing white robe and have a crown on his head, he knew me and told me that he is the Word of Allah and he is the straight path, he then asked me to follow him and share with others the good news. Thank you so much for this article.

  1. Sal, we are happy to hear that this article was important and enlightening for you. In the Injil it is written about Isa: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. made that was made. In him was life, and the life was the light of men.” – Injil, John 1:1-4. And these are his words: “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. ” – Injil, John 14:6. He wants to guide you to success and eternal life and also wants to make you a blessing to those around you. If we can help you more, please write to us. We will be very happy to help you. May Allah protect you and fill you with wisdom and blessings always.

 14. Alsalamualaykum
  Last night, I dreamt of Prophet Isa PBUH. It was a really happy dream, and he looked really beautiful. I don‘t want to describe how he looked like in the dream, since I don‘t know if it really was him. I was waiting with my family for Prophet Isa PBUH‘s arrival, we knew somehow that he would be resurrected in a few seconds. Then, he suddenly appeared, with a small army, but we didn‘t really fight. We were planning on training, but somehow we only ended up walking around. At some point, he had to leave again, and disappeared in front of his ’army’, and we were all sad. But before he left, we built a friendly relationship, something like friendship. But it didn‘t feel to me like just a friendship. I felt something more, probably because I knew that Prophet Isa PBUH is a prophet. I think this all took place on greenfield, which resembled a maze a little bit. By the way, I‘m a single girl, so I hope this is a good sign actually. Do you think this was a ‘true’ dream?

  Jazakumallahkheiran
  Alsalamualaykumwarahmatuallah!

  1. Walaikum al-salam. Thank you for sharing your dream. The description you gave, fits the trajectory of Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us) when he came into the world. The Injil tells all this story, from his birth to his death and resurrection on the third day. These were his words: “The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised.” – Injil, Luke 9:22. This small army, represent the followers of Isa when he was in the world. He was rejected by many, and so only “a small army” followed him and listened to his messages. He had a friendly relationship with them, but also he was their Master. After his resurrection, he spent a few days with them, and then: “So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. ” – Injil, Mark 16: 19-20.
   Before leaving, Isa blessed them and invited them to be witnesses of peace and good news to others.
   Your dream is true and it is a good sign. It means blessings and joy in your life, and also that Isa wants to have this friendship with you and moreover, you are being called to be a peacemaker and a witness of light wherever you are.
   I hope you accept this invitation. If you have more questions, please write to us. May Allah bless your life abundantly.

 15. I saw in my dream clouds move with a storm, I saw two arms open, and the word Issa in Arabic appeared written on the clouds. Then a man wearing white appeared he had light all over him and said I am the Word of God I have been sent as blessing and mercy for the world, come and follow me I am the way and truth then I woke up. I was filled with peace and joy in his presence. What my dream means? Thank you.

  1. Tallal, thank you for telling us your dream. You saw Isa Al-Masih (may His peace be upon us). Seeing him in a dream is a sign of peace, joy and good news. As he told you, he is the Word of Allah that became flesh and lived among humans. In the Injil it is written about him: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. ” – Injil, John 1: 1-4. His words are also recorded in the Injil: Jesus answered, ‘I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. ‘”- Injil, John 14: 6. Your dream is an invitation to know Isa, because he wants to accompany you on the journey to eternal life. I advise you to seek more about him on the Injil.If you have any other questions, please write to us. May Allah bless your life always.

 16. السلام عليكم رأيت سيدنا عيسى المسيح عليه السلام في الحلم ولكنه يختلف عما يصفه لنا الحديث فقد كان يلبس ثوب ابيض ووجهه يشع بالنور وكان يضع تاج على رأسه وحول صدره كان هناك حزام وكانت عيناه وكأنهما يفحصانني من الداخل قبل الخارج ثم قال لي تعال واتبعني فأنا هو الصراط المستقيم ومعطي الحياة والخلود ثم اعطاني انجيلا وقال لي علي دراسته وفهمه فهو يشهد له ما تفسر الحلم

  1. وعليكم السلام. شكراً لمشاركة حلمك معنا. ما رأيته عن سيدنا عيسى المسيح (سلامه علينا) هو ذاته مذكور في الانجيل “ثُمَّ رَأَيْتُ السَّمَاءَ مَفْتُوحَةً، وَإِذَا فَرَسٌ أَبْيَضُ وَالْجَالِسُ عَلَيْهِ يُدْعَى أَمِينًا وَصَادِقًا، وَبِالْعَدْلِ يَحْكُمُ وَيُحَارِبُ. وَعَيْنَاهُ كَلَهِيبِ نَارٍ، وَعَلَى رَأْسِهِ تِيجَانٌ كَثِيرَةٌ، وَلَهُ اسْمٌ مَكْتُوبٌ لَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ إِّلاَ هُوَ. وَهُوَ مُتَسَرْبِلٌ بِثَوْبٍ مَغْمُوسٍ بِدَمٍ، وَيُدْعَى اسْمُهُ كَلِمَةَ اللهِ” (إنجيل رؤيا 19: 11-13) وطلب منك أن تتبعه لأنه طريق الحق وقد اقتبس أيضاً هذه الآية من الانجيل “قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي” (يوحنا 14: 6). وبإعطائك الانجيل فهو بذلك يطلب منك أن تقرأه وتزيد من بحثك عنه . ونحن نسعد بمساعدتنا لك للإجابة على أي سؤال. بارك الله بك.

 17. رايت سيدنا عيسى المسيح عليه السلام في الحلم ودعاني لاتبعه لانه هو الصراط المستقيم ثم اعطاني كتابا وهو الانجيل ما معنى هذا

  1. نشكرك لمشاركة حلمك معنا. لقد اقتبس عيسى المسيح (سلامه علينا) كلامه من الانجيل “قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي” (يوحنا 14: 6). وطلب منك قراءة الانجيل لكي تتعرف عليه أكثر وعن تعاليمه ومعجزاته التي قام بها. نحن على استعداد لكي نساعدك في حال كان لديك أي استفسار. بارك الله حياتك.

 18. أنا فتاة وفد رأيت سيدنا عيسى عليه السلام في الحلم وكان يلبس ثوب ابيض ناصع وكان محاط بالنور وقد طلب من أن اتبعه لانه الطريق والحق والحياة وقال لي عليك ان تكوني مستعدة لاني سأتي على الغمام مع الملائكة فقلت له كيف أكون مستعدة فقال أمني بي واتبعني وادعي الآخرين ايضا ليكونوا مستعدين ثم استيقظت ما تفسير الحلم جزاكم الله خير

  1. نشكرك يا فاطمة لمشاركة حلمك معنا. إن رؤية عيسى المسيح (سلامه علينا) في الحلم تبعث السلام والفرح والطمأنينة. هو طلب منك أن تتبعيه وهذا قد اقتبسه من الانجيل “قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي” (يوحنا 14: 6).وطلب أيضاً منك الاستعداد لمجيئه ومساعدة الاخرين من خلال قراءة الانجيل والايمان به . ونحن على استعداد لمساعدتك في حال كان لديك أي استفسار. بارك الله بك

 19. رأيت سيدنا عيسى في المنام وقد كان وجهه يشع بالنور وطلب مني ان اتبعه لانه هو كلمة الله وروحه ولانه هو الصراط المستقيم، فقلت له انا أؤمن بذلك لكنه قال لي عليك ان تؤمن أكثر من ذلك ثم طلب مني أن أقرأ الانجيل لاعرف أكثر. ما تفسيرالحلم وشكرا.

  1. نشكرك لمشاركة حلمك معنا يا عدي. كم حلمك جميل. رؤية عيسى المسيح (سلامه علينا) في المنام تبعث السلام والطمأنينة وهو طلب منك أن تتبعه كونه كلمة الله وهذا ما يشهد عليه الانجيل و القرآن “إذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ” ( آل عمران 3: 45). وأيضاً آيةٌ آخرى “فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ. هذَا كَانَ فِي الْبَدْءِ عِنْدَ اللهِ. كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ، وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ، ِفيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ” (يوحنا 1: 1-4) ويطلب منك أن تزيد من إيمانك به من خلال قراءة الانجيل والبحث به عن كيفيه اتباعه ونحن على استعداد لكي نساعدك في التعرف عليه أكثر. من فضلك لا تتردد بالتواصل معنا .بارك الله بك

 20. السلام عليكم، جاءني رجل بلباس ابيض ووجهه يشع بالنور وقدم لي دعوة للمشاركة في مأدبة أعدها فقبلت الدعوة وذهبت وكان يجلس هناك ثم رأيت أنه قام ليخدمني فقلت لا ارجوك يجب ان اخدمك فقال لي لقد أتيت لاخدم لا كي أخدم من الناس، أتيت أدعوا الجميع للتوبة، ثم قال لي هل أنت مستعدة لتكوني جزء من الدعوة. ما تفسير الحلم جزاكم الله خير.

  1. وعليك السلام يا عائشة نشكرك لمشاركة حلمك معنا. الرجل الذي رأيته في حلمك هو عيسى المسيح (سلامه علينا) الجواب الذي أجابك به هو اقتباس من الانجيل “كَمَا أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ، وَلِيَبْذِلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ” (متى 20: 28). وقد طلب منك أن تكوني مستعدة لعودته من خلال قراءة الانجيل الذي كُتب به قصة حياته ومعجزاته وتعاليمه وعلامات عن عودته. نحن على استعداد لنساعدك بالاجابة على أي استفسار.من فضلك لا تترددي بالتواصل معنا. بارك الله بك.

 21. السلام عليكم، رأيت سيدنا عيسى عليه السلام في الحلم وقال لي تعال واتبعني فانا هو الصراط المستقيم كلمة الله وروحه، وتبعته دون سؤال لانه كان يتحدث بسلطان. ثم بدآ يتحدث عن حياته من التوراة والانجيل وقال بعد ذلك القرآن ذكر شيء بسيط عني، ولكن عليك ان تقرأ الانجيل. ما تفسير الحلم رجاءا.

  1. وعليكم السلام. نشكرك يا علي لمشاركة حلمك معنا طلب منك عيسى المسيح (سلامه علينا) أن تتبعه لأنه طريق الحق، وهذا ما اقتبسه هو من الانجيل “قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي” (يوحنا 14: 6). وقد ذكر كل من الانجيل والقرآن عنه “فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ. هذَا كَانَ فِي الْبَدْءِ عِنْدَ اللهِ. كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ، وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ، ِفيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ” (يوحنا 1: 1-4) وأيضاً “إذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ” ( آل عمران 3: 45) ويمكنك قراءة الانجيل بحسب ما طلب منك. ونحن على استعداد لنساعدك في بحثك. بارك الله بك.

 22. السلام عليكم شفت حلم هذا الصباح بعد السحور والصلاة، ظهر لي رجل يلبس ثوب ابيض يلمع ووجهه يشع بالنور وقال لي تعال واتبعني لاني جيت حتى احرر الناس من الخطية حتى اشفي القلوب وافتح عيون الناس واعطيهم بصر وبصيرة جيت من أجل المساكين والمقهورين حتى املى حياتهم بالامل. هذا هو حلمي، شو التفسير جزاكم الله خير.

  1. وعليكم السلام. شكراً لمشاركة حلمك معنا . من رأيته في حلمك مرتدياً ثوباً أبيض هو عيسى المسيح (سلامه علينا) لقد ذكر لك آية كُتبت في الانجيل ” وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ” (يوحنا 10: 10) لذا نحن نشجعك على اتباعه لأنه طريق الحق وهذا أيضاً اقتبسه من الانجيل “قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي” (يوحنا 14: 6) نحن مستعدين لمساعدتك في حال كان لديك أي استفسار، من فضلك لا تتردد بالتواصل معنا .بارك الله بك. .

 23. السلام عليكم، رأيت حلما وقد أثار إستغرابي ونحن في الشهر الفضيل شهر رمضان. رأيت سيدنا عيسى المسيح في حلمي وقال لي تعال وأتبعني فأنا هو الصراط المستقيم ثم أعطاني أنجيلا وقال لي إقرأه فهو سيقودك للحياة. رجاءا ما تفسير هذا الحلم

  1. وعليكم السلام. نشكرك لمشاركة حلمك معنا يا سالم..رؤية عيسى المسيح (سلامه علينا) في الحلم تبعث السلام والفرح والطمأنينة وهو طلب منك أن تتبعه لأنه طريق الحق وهذا الكلام هو اقتبسه من الانجل “قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي” (يوحنا 14: 6).وأعطاك انجيل لكي تبحث وتقرأ به لأنه سيقودك لطريق الحق . إذا كنت ترغب بمعرفة ماذا يعني طريق الحق يمكنك قراءة الانجيل أو الاطلاع على المقالات الموجودة في موقعنا . ونحن على استعداد لمساعدتك للإجابة على أي سؤال.بارك الله بك.

 24. حلمت بأنني بأرض تشبه مكة فيها كل الأنبياء الا سيدنا عيسى عليه السلام لانه عند ربه كنت أقف وإلى جانبي سيدنا موسى وإبراهيم عليهما السلام حدثني سيدنا إبراهيم وموسى عن بذرة او نبتة والتي هي النسل المبارك الذي يأتي منه سيدنا عيسى وأن هذه البذرة المباركة بالتحديد سيدنا عيسى وعندها اجهشت بالبكاء لأنني فهمت وانا في الحلم أن كل الناس علموا الحقيقة وأن المسيحية اصلها من عند الله عز وجل وعندها استيقظت من الحلم

  1. أخي رياض أشكرك على مشاركة حلمك معنا، فحلمك يحمل الكثير من المعاني الجميلة.
   ولكن حلمك يتحدث عن النسل المبارك وهذا ما نجده مذكور في التوراة التي خطها النبي موسى والإنجيل قصة سيدنا عيسى المسيح (سلامه علينا). وهنا سأشارك معك ما يقوله كل من التوراة والإنجيل.
   فنقرأ “وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِأَبْرَامَ: «ٱذْهَبْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبِيكَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أُرِيكَ. فَأَجْعَلَكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأُبَارِكَكَ وَأُعَظِّمَ ٱسْمَكَ، وَتَكُونَ بَرَكَةً. وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ، وَلَاعِنَكَ أَلْعَنُهُ. وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ».” (التوراة، التكوين 12: 1-3).
   كما رأيت أن هذا النسل أو البذرة المباركة هو سيدنا عيسى المسيح (سلامه علينا) هذا ما يوضحه الإنجيل بالقول “وَٱلْكِتَابُ إِذْ سَبَقَ فَرَأَى أَنَّ ٱللهَ بِٱلْإِيمَانِ يُبَرِّرُ ٱلْأُمَمَ، سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ «فِيكَ تَتَبَارَكُ جَمِيعُ ٱلْأُمَمِ»… وَأَمَّا ٱلْمَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ. لَا يَقُولُ: «وَفِي ٱلْأَنْسَالِ» كَأَنَّهُ عَنْ كَثِيرِينَ، بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ: «وَفِي نَسْلِكَ» ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَسِيحُ.” (الإنجيل، غلاطية 3: 8 و16). دعائي أن تبحث أكثر في الموضوع ونحن على أتم الإستعداد لمساعدتك ببحثك. وليت الله يبارك بك ويقودك.

 25. السلام عليكم، أنا شابة من السعودية حلمت حلما وأريد تفسير له. حلمت بأنني أعيش في بيت سلطان وكنت أخدمه وكان هذا السلطان رجل بلباس أبيض براق ووجهه يشع بالنور وكان يعاملني بطريقة رائعة وكأنني بنت له وكنت في الصباح أقبل يده وأضمه، ثم رأيت نفسي أقرأ بكتاب غريب ولكنه جميل جدا وكان الكتاب يتحدث عن الذبيحة العظيمة التي منحها الله للعالم، وفجأة قال لي الرجل بلباس الأبيض هل تقرأين قصتي. ثم استيقظت

  1. السلام عليكم. شكرأ لمشاركة حلمك معنا يا رباب. من رأيته باللباس الأبيض هو عيسى المسيح (سلامه علينا) والكتاب هو الانجيل كنت تقرأين عن حياة عيسى المسيح (سلامه علينا) هو الذبيحة العظيمة وهذا مذكور في الانجيل “هُوَذَا حَمَلُ اللهِ الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ الْعَالَمِ” (يوحنا 1: 29) نحن نشجعك على قراءة الانجيل ويمكننا أن نساعدك بالاجابة على أي سؤال تحتاج إليه.. بارك الله بك

 26. السلام عليكم أيت سيدنا عيسى عليه السلام في الحلم وقد كان يشع النور من وجهه وكل جسده وطلب مني أن أتبعه لأنه الصراط المستقيم وأعطاني كتاب الإنجيل وكان الكتاب جميل جدا مكتوب عليه كتاب الحياة ثم استيقظت هل هذا الحلم من الله وشكرا

  1. و عليكم السلام. رؤية عيسى المسيح (سلامه علينا) تبعث السلام والطمأنينة وقد طلب منك أن تتبعه لأنه طريق الحق وما قاله لك إنما اقتباس من الانجيل “قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي” (يوحنا 14: 6). وقد أعطاك الانجيل لكي تقرأه لأنه كتاب يقودك للحياة. وهذا الحلم من الله لأنه يحثك للتعرف عليه والتقرب منه أكثر. نحن مستعدين لنساعدك في بحثك فلا تتردد في الكتابة لنا. بارك الله بك.

More Stories
چرا عیسی مسیح را دنبال کنید؟
فارسی