داوری

مسلمانان بر این باورند که زندگی کنونی تنها یک آزمایش آماده‌سازی برای قلمرو هستی دیگر است. این زندگی آزمایشی برای هر فرد برای زندگی پس از مرگ است. روزی خواهد آمد که تمام هستی نابود خواهد شد و مردگان برای داوری توسط خداوند قیام می کنند. آن روز آغاز زندگی خواهد بود که هرگز به پایان نمی رسد. روز داوری خواهد بود. در آن روز به همه‌ی مردم مطابق اعتقادات و نامه‌ی اعمالشان پاداش داده خواهد شد.

اعتقاد به روز داوری و یا روز قیامت بر تمام مسلمانان اجباری است، با این مفهوم که بخشی از شش ماده ایمانی است. روزی است که خدا تمام بشریت را که تا به حال بر روی زمین زندگی کرده‌اند احیا می کند تا مطابق اعمالشان آنها را داوری کند و بهشت یا جهنم را برای آن ها تعیین کند.

ما معتقدیم که داوری جزء اصلی ماهیت خداوند است؛ حق مشخصه الهی اوست. شناخت خدا به معنای شناخت و فهمیدن داوری خداوند است که بسیار وسیع است. با مطالعه‌ی داوری او، میتوانیم بفهمیم که او کیست و چه شخصیتی دارد. خداوند ما را دعوت می کند تا داوری او را درک کنیم تا بتوانیم عمدا اعلام کنیم که او عشق و عدالت است. (انجیل رومیان ۳: ۴؛ تورات مزامیر ۵۱: ۴/ ۳۴:۸؛ انجیل فیلیپیان ۲: ۱۰-۱۱).

در کتاب مقدس یک تعریف دوگانه از داوری خدا وجود دارد: مثبت و منفی. هر دو جنبه معمولاً ارائه می شوند و مکمل یکدیگر هستند اما لازم به تاکید است که معنای اصلی آن داوری بدون شک به نفع مردم مومن خداست. (تورات تثنیه ۳۲: ۳۶/ تورات اول تواریخ ۱۶: ۳۳-۳۵/ تورات دانیال ۷: ۲۲/ انجیل عبرانیان ۹: ۲۷-۲۸). وقتی که خدا داوری میکند، به این معناست که اولا توجیه می کند، رستگار می کند، نجات می دهد، دفاع می کند و محافظت می کند. نمونه های بسیاری از این جنبه مثبت داوری خدا وجود دارد، زیرا تعلیم کتاب مقدس درباره داوری اول از همه راجع به طبیعت رستگاری اوست (تورات مزمور ۷۶: ۸-۹). داوود می تواند از خدا بخواهد: «من را داوری کن ای خداوند» (مزامیر ۷: ۸) زیرا او می داند که قضاوت اثبات بی گناهی است این شفاعت خداوند بر مقدسین است؛ این دفاع خدا در برابر دشمنانمان است. در دربار الهی آسمانی، داوری با عنوان «به نفع مقدسین آن متعال» بیان میشود. (دانیال ۷: ۲۲). هیچ چیز نمی تواند بهتر از اعلامیه دادگاه باشد، زیرا حکم این موضوع وابسته به زندگی ابدی رستگاری است.

در اسلام نیز تصویر مشابه را میتوانم ببینم، در اولین سوره‌ی قرآن سوره‌ی الحمد، .می گوید: «به نام خداوند رحمتگر مهربان، ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان، رحمتگر مهربان، [و] خداوند روز جزاست. [بار الها] تنها تو را مى ‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏ جوييم، ما را به راه راست هدايت فرما، راه آنان كه گرامى‏ شان داشته اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان.» (قرآن سوره حمد)

این آیه می گوید؛ خدا که مهربانترین و بخشنده‌ترین است مالک روز داوری است. بنابراین خداوند چقدر عظیم است و چقدر روز داوری پر فیض خواهد بود. در اسلام حتی از این قسمت مثبت روز داوری سخنی گفته نشده است.

آیه دیگری که می توانیم به آن مراجعه کنیم؛ و آن كس كه اميد دارم روز پاداش گناهم را بر من ببخشايد (الشعراء ۲۶: ۸۲). او منتظر روز داوری است زیرا امیدوار است که خدا گناهانش را ببخشد. می توانم داوود نبی ر

Judgement is a positive thing when you have security in an advocate and the judge at the same time, thank Allah we have this assurance in Isa Al-Masih who is our Advocate and even the Judge at the Day of Judgement according to Qur’an and the Holy Bible.

More Stories
آیا کلام خدا خلق شده است؟
فارسی