ده فرمان در تورات، انجیل و قرآن

قرآن در مورد زمانی که الله ده فرمان را بر روی دو لوح بر موسی نازل کرد صحبت می کند، و الله فرمود که شما همه نوع روشن‌فکری و توضیح قطعی از همه چیز را خواهید داشت؛ «و در الواح [تورات] براى او در هر موردى پندى و براى هر چيزى تفصيلى نگاشتيم پس [فرموديم] آن را به جد و جهد بگير و قوم خود را وادار كن كه بهترين آن را فرا گيرند...» (الاعراف ۷: ۱۴۵). قرآن ادامه می دهد و در مورد نسخه‌ی دوم این لوح ها سخن می گوید؛ «و چون خشم موسى فرو نشست الواح را برگرفت و در رونويس آن براى كسانى كه از پروردگارشان بيمناك بودند هدايت و رحمتى بود.» (الاعراف ۷: ۱۵۴)، در آنها هدایت و فیض را می توان یافت. بیایید به ده فرمان نگاهی بیندازیم:

فرمان اول
«تو را خدایانِ غیر جز من مباشد.» (تورات، خروج ۲۰: ۳)

عیسی به او گفت: «دور شو ای شیطان! زیرا نوشته شده است: «”خداوند، خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن.“ (انجیل، متی ۴: ۱۰)

معبود ديگرى با خدا قرار مده تا نكوهيده و وامانده بنشينى (الاسراء ۱۷: ۲۲)

فرمان دوم
«هیچ تمثالِ تراشیده‌ای برای خود مساز، خواه به شکل هرآنچه بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین و یا در آبهای زیر زمین. در برابر آنها سَجده مکن و آنها را عبادت منما؛ زیرا من، یهوه خدای تو، خدایی غیورم که جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و پشت سوّم و چهارمِ آنان که مرا نفرت کنند می‌رسانم. اما کسانی را که مرا دوست بدارند و فرمانهایم را حفظ کنند، تا هزار پشت محبت می‌کنم.» (تورات، خروج ۲۰: ۴-۶)

«پس خدا نیز ایشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت، تا در میان خودْ بدنهای خویش را بی‌حرمت سازند. آنان حقیقتِ خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت نمودند، خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمین.» (انجیل رومیان ۱: ۲۴-۲۵)

«پس براى خدا مثل نزنيد كه خدا مى‏ داند و شما نمیدانید» (قرآن النحل ۱۶: ۷۴)

فرمان سوم
«نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی بَرَد بی‌سزا نخواهد گذاشت.» (تورات خروج ۲۰: ۷)

«امّا به شما می‌گویم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند، در روز داوری حساب خواهند داد.» (انجیل متی ۱۲: ۳۶)

«و نامهاى نيكو به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانيد و كسانى را كه در مورد نامهاى او به كژى مى‏ گرايند رها كنيد زودا كه به [سزاى] آنچه انجام مى‏ دادند كيفر خواهند يافت» (قرآن الاعراف ۷: ۱۸۰)

فرمان چهارم
'«روز شَبّات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. شش روز کار کن و همۀ کارهایت را انجام بده، اما روز هفتم، شَبّاتِ یهوه خدای توست. در آن هیچ کار مکن، نه تو، نه پسر یا دخترت، نه غلام یا کنیزت، نه چارپایانت، و نه غریبی که درون دروازه‌های توست. زیرا خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با هرآنچه در آنهاست بساخت، اما روز هفتم فراغت یافت. از همین رو، خداوند روز شَبّات را برکت داده، آن را تقدیس فرمود. ' (خروج ۲۰: ۸-۱۱)

'پس به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود، رفت و در روز شَبّات، طبق معمول به کنیسه درآمد. و برخاست تا تلاوت کند. (لوقا ۴: ۱۶)

«در حقيقت پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرش [جهاندارى] استيلا يافت روز را به شب كه شتابان آن را مى طلبد مى ‏پوشاند و [نيز] خورشيد و ماه و ستارگان را كه به فرمان او رام شده‏ اند [پديد آورد] آگاه باش كه [عالم] خلق و امر از آن اوست فرخنده خدايى است پروردگار جهانيان» (الاعراف ۷: ۵۴)

«و كسانى از شما را كه در روز شنبه [از فرمان خدا] تجاوز كردند نيك شناختيد پس ايشان را گفتيم بوزينگانى طردشده باشيد و ما آن [عقوبت] را براى حاضران و [نسلهاى] پس از آن عبرتى و براى پرهيزگاران پندى قرار داديم» (البقره ۲: ۶۵-۶۶)

«و كوه طور را به يادبود پيمان [با] آنان بالاى سرشان افراشته داشتيم و به آنان گفتيم سجده‏ كنان از در درآييد و [نيز] به آنان گفتيم در روز شنبه تجاوز مكنيد و از ايشان پيمانى استوار گرفتيم» (النساء ۴: ۱۵۴)

فرمان پنجم
'«پدر و مادر خود را گرامی دار تا در سرزمینی که یهوه خدایت به تو می‌بخشد، روزهایت دراز شود» '(تورات خروج ۲۰: ۱۲)

«پدر و مادر خود را گرامی‌دار...» (انجیل متی ۱۹: ۱۹)

«و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى شايسته بگوى» (الإسراء ۱۷: ۲۳)

فرمان ششم
«قتل مکن.» (تورات خروج ۲۰: ۱۳)

«عیسی گفت: «”قتل مکن،...» (انجیل متی ۱۹: ۱۸)

«اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد اموال همديگر را به ناروا مخوريد مگر آنكه داد و ستدى با تراضى يكديگر از شما [انجام گرفته] باشد و خودتان را مكشيد زيرا خدا همواره با شما مهربان است» (قرآن النساء ۴: ۲۹)

فرمان هفتم
«زنا مکن.» (تورات خروج ۲۰: ۱۴)

عیسی گفت: «”قتل مکن، زنا مکن،...» (انجیل متی ۱۹: ۱۸)

«و به زنا نزديك مشويد چرا كه آن همواره زشت و بد راهى است» (قرآن الاسراء ۱۷: ۳۲)

فرمان هشتم
'«دزدی مکن.»' (خروج ۲۰: ۱۵)

عیسی گفت: «”قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن،...» (انجیل متی ۱۹: ۱۸)

«و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد و [به عنوان رشوه قسمتى از] آن را به قضات مدهيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد در حالى كه خودتان [هم خوب] میدانید » (قرآن البقره ۲: ۱۸۸)

فرمان نهم
«بر همنوع خود شهادت دروغ مده.» (تورات خروج ۲۰: ۱۶)

عیسی گفت: «”قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده،...»(متی ۱۹: ۱۸)

«مرگ بر دروغ پردازان» (الذاریات ۵۱: ۱۰)

«اين است [آنچه مقرر شده] و هر كس مقررات خدا را بزرگ دارد آن براى او نزد پروردگارش بهتر است و براى شما دامها حلال شده است مگر آنچه بر شما خوانده مى ‏شود پس از پليدى بتها دورى كنيد و از گفتار باطل اجتناب ورزيد» (الحج ۲۲: ۳۰)

فرمان دهم
«به خانۀ همسایه‌ات طمع مورز. به زن همسایه‌ات، یا غلام و کنیزش، یا گاو و الاغش، یا هیچ چیز دیگر او، طمع مدار.» (خروج ۲۰: ۱۷)

زیرا احکامِ ’زنا مکن‘، ’قتل مکن‘، ’دزدی مکن‘، ’طمع مورز‘، و هر حکم دیگری که باشد، همه در این کلام خلاصه می‌شود که «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن.» (رومیان ۱۳: ۹)

و زنهار آنچه را خداوند به [سبب] آن بعضى از شما را بر بعضى [ديگر] برترى داده آرزو مكنيد براى مردان از آنچه [به اختيار] كسب كرده‏ اند بهره‏ اى است و براى زنان [نيز] از آنچه [به اختيار] كسب كرده‏ اند بهره‏ اى است و از فضل خدا درخواست كنيد كه خدا به هر چيزى داناست (قرآن النساء ۵: ۳۲)

«به مال يتيم جز به بهترين وجه نزديك مشويد تا به رشد برسد و به پيمان [خود] وفا كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد»‌ (الاسراء ۱۷: ۳۴)

More Stories
دیدن عیسی مسیح و صلیب در خواب و معنای آنها
فارسی