محبت

«شنیده‌اید که گفته شده، ”همسایه‌ات را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن.“ 44امّا من به شما می‌گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می‌رسانند، دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می‌تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می‌باراند. اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت می‌کنند، چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خَراجگیران چنین نمی‌کنند؟ و اگر تنها برادران خود را سلام گویید، چه برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی اقوام بت‌پرست چنین نمی‌کنند؟ پس شما کامل باشید چنانکه پدر آسمانی شما کامل است.» متی ۵: ۴۳-۴۸

خدا سرچشمه محبت است
خدا محبت است و خدا یک معما است. راه‌های او فراتر از ماست، با این وجود باز او به ما می رسد. خداوند سرمدی و در عین حال صمیمی است، سه شخص و در عین حال یکی، آگاه از همه چیز و در عین حال بخشنده است. ما ابدیت را با گرامی داشتن رابطه عمیق تر با خدای پدر، پسر و روح‌القدس سپری خواهیم کرد. علیرغم خواست و تقاضای گناه، خداوند خود را به روش های بی شماری آشکار کرده است. کتاب مقدس داستان تلاش خدا برای برقراری دوباره ارتباط با فرزندانش اسیت، و یک روش اصلی اصلی است که خدا برای رسیدن به ما استفاده می کند. کتاب مقدس خدایی را که همیشه خلاق، همیشه صبور، و همیشه در تلاش است تا رابطه با او را به حالت اول برگرداند، نشان می دهد. گرچه توسط مردم عادی نوشته شده است، اما از طریق روح قلب های ما را سوراخ می کند، چشمان ما را باز می کند و ما را مجاب می کند که برای او زندگی کنیم.
خدای پدر از طریق پسر خود، عیسی، که نه تنها به ملاقات ما آمد بلکه ترجیح داد تا یکی از ما شود، به طرز چشمگیری خود را به ما رساند. مانند انسان متولد شد بنابراین ما می توانیم در روح متولد شویم، عیسی محبت و شخصیت خدا و همچنین خواست عمیق خداوند برای نجات ما از خودویرانگری، را به ما نشان داد. کاری که ما قادر به انجام آن برای خود نبودیم، او برای ما انجام داد، مزد گناهان ما را پرداخت، به جای ما جان داد تا ما حیات ابدی داشته باشیم. او با رستاخیزش بر مرگ غلبه کرد، و وعده‌ داد که برای بردن ما به خانه بازخواهد گشت.
ضمنا، خداوند ما را تنها نگذاشته است. روح القدس برای دلگرمی، هدایت و تحول ما اینجاست تا به عنوان شاهدان محبت خدا زندگی کنیم. همان روحی که به پیامبران الهام بخشید و به عیسی قدرت بخشید، که کتاب مقدس را شکل داد و جهان را خلق کرد، هر کدام از ما را قادر و توانمند می سازد. روح از طریق عطایای روحانی، نگرش فروتنانه برای خدمت و شفقت، «بدن عیسی» ،کلیسا، را فعال می کند.
عیسی و انجیل در مورد اینکه چگونه و چه زمان اختلافاتمان را با دوستان و همسایه حل و فصل کنیم چه چیزی تعلیم داد؟
«پس اگر هنگام تقدیم هدیه‌ات بر مذبح، به یاد آوردی که برادرت از تو چیزی به دل دارد، هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات را تقدیم نما.».…(متی ۵: ۲۳-۲۴).
گاهی اوقات ممکن است ادعا کنیم که خادم خدا (الله) باشیم اما با یکی از فرزندان خداوند بدرفتاری کرده‌ایم. عیسی به ما تعلیم داد که تمام سعی مان را بکنیم که دل کسانی که به آنها صدمه زده‌ایم به دست بیاوریم و با وجدانی پاک به عبادت خدا برویم. این بدان معنی نیست که مردم طلب بخشش ما را قبول می کنند.امکان دارد که هنوز از ما متنفر باشند اما حداقل ما سعی در انجام آنچه درست است کرده‌ایم.
مردم خدا باید محبت خدا را منعکس کنند و به همین دلیل است که ما سعی می کنیم با همه‌ی مردم در صلح و آرامش زندگی کنیم. اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می‌نماید امّا از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را، که می‌بیند، محبت نکند، نمی‌تواند خدایی را که ندیده است، محبت نماید. (اول یوحنا ۴: ۲۰)
متنفر بودن از کسی یک موضوع جدی است. ما میتوانیم بدون متنفر بودن از مردم از بدجنسی و کار های شیطانی آنها متنفر باشیم. «کسی که از برادر خود نفرت دارد، قاتل است و شما می‌دانید که در هیچ قاتلی حیات جاویدان سکونت ندارد.» اول یوحنا ۳: ۱۵
تعلیمی که عیسی و انجیل به ما می دهند این است که ما نباید نسبت به کسی خشم یا نفرت داشته باشیم. ما باید دارای احساس واقعی خدا باشیم و آن را به دیگران نشان دهیم.
برای مطالعه بیشتر:
۱. تمایل به تنها ماندن حتی اگر دیگران از ما متنفر باشند: لوقا ۱۴: ۲۶
۲. محبت خدا: اول یوحنا ۴: ۸
۳. هنگامی که مردم با ما به خاطر پیروی از خدا بد رفتاری می کنند و از ما نفرت دارند: متی ۵: ۱۰
عیسی در مورد بخشش به ما چه چیزی تعلیم می دهد؟
همانطور که ستاره به آسمان ربط دارد بخشش نیز با خداوند ارتباط دارد. لازم است که بخشش را درک کنیم و آن را در زندگی به کار گیریم زمانی که می دانیم که ما لایق بخشیده شدن نیستیم.

Iزیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانیِ شما نیز شما را خواهد بخشید. امّا اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید. متی ۶: ۱۴-۱۵

یادآوری این خرد بسیار مهم است زیرا اغلب اوقات ما به موقع نمی بخشیم. اما طبق گفته عیسی ،که نشانگر شخصیت خدا است ، ما باید روحیه بخشش داشته باشیم. عیسی آنقدر به بخشش اهمیت می دهد که می گوید ما باید مجرم خود را ۷۰×۷ (هفتاد هفت بار) ببخشیم. متی ۱۸: ۲۱-۲۲.

More Stories
دیدن الله در رویا
فارسی