«شنیده‌اید که گفته شده، ”زنا مکن.“ امّا من به شما می‌گویم، هر که با شهوت به زنی بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را می‌لغزاند، آن را به در آر و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. و اگر دست راستت تو را می‌لغزاند، آن را قطع کن و دور‌افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود.» (متی ۵: ۲۷-۳۰)

انجیل مقدس چه چیزی را در مورد زنا تعلیم می دهد؟

میلیون ها نفر در سراسر دنیا مرتکب زنا می شوند، کتاب مقدس تعلیم می دهد که؛ «زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادتِ دروغ و تهمت سرچشمه می‌گیرد.» (متی ۱۵: ۱۹). بسیار واضح است که زنا و فساد همیشه گناه است.

مردم فکر می کنند که می توانند با زنا و بداخلاقی کنار بیایند، اما انجیل مقدس اعلام می کند که؛ «فریب نخورید: خدا را استهزا نتوان کرد. انسان هر چه بکارد، همان را خواهد دِرَوید. کسی که برای نَفْسِ خود می‌کارد، از نَفْس تباهی درو خواهد کرد؛ امّا کسی که برای روح می‌کارد، از روحْ حیات جاویدان خواهد دروید.» (غلاطیان ۶: ۷-۸)

انجیل مقدس به ما هشدار می دهد « خدا بی‌عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد.» (عبرانیان ۱۳: ۴) آیا مرتکب زنا هستی؟ آیا مرتکب فساد اخلاقی هستی؟ وقت آن رسیده که با گناه روبرو شویم. خدا گفته است که گناهکاران را داوری خواهد کرد. «زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیحْ عیسی است.» (رومیان ۶: ۲۳). توبه کنید تا بخشیده شوید (اعمال ۲: ۳۸). می توانید مسیر زندگیتان را عوض کنید و زندگی را با ارزش هایی که موفقیت واقعی و شادی پایدار به ارمغان می آورد آغاز کنید!

More Stories
How Jesus is the Mercy of God
فارسی