صعود عیسی به آسمان

کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که پس از رستاخیز عیسی، در قالب بدن، او به آسمان برده شد. «عیسی پس از گفتن این سخنان، در حالی که ایشان می‌نگریستند، به بالا برده شد و ابری او را از مقابل چشمان ایشان برگرفت. هنگامی که می‌رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند، ناگاه دو مردِ سفیدپوش در کنارشان ایستادند و گفتند: «ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته‌اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین‌گونه که دیدید به آسمان رفت.» (اعمال ۱: ۹-۱۱)

در قسمتی دیگر، انجیل تعلیم می دهد که عیسی در دست راست خدا نشسته است، 'پس چون با مسیح برخیزانیده شده‌اید، آنچه را که در بالاست بجویید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. ' (کولسیان ۳: ۱)، در جایی که در اصل از آنجا آمده بود. (یوحنا ۶: ۶۲، یوحنا ۱۶: ۲۸)

قرآن برای تایید صعود عیسی تنها یک جمله دارد، اما برای متقاعد کردن مسلمانان تمام دنیا کافی است که عیسی تا به امروز در حضور خداست. متن آیه: اما الله او را به نزد خودش برد (النساء ۴: ۱۵۸)

این گفته برخلاف ادعای یهودیان مبنی بر کشته شدن عیسی مسیح، فرزند مریم است. مسلمانان بر این باورند که عیسی بدون تجربه‌ی مرگ به آسمان برده شده است. علیرغم شرایط مختلف، قرآن و هم کتاب مقدس صعود عیسی زنده و در قالب بدنی از زمین به آسمان را تعلیم می دهند. قابل توجه است که؛ تنها حدیثی که سرنوشت عیسی را ذکر میکند بدون اعتراض با صعود عیسی به بهشت موافقت می کند.

آموزه های مختلف مسلمانان به بازگشت عیسی اشاره می کنند. اینها شامل احادیث گوناگونی همچون مسلم صحیح (جلد ۱، ص۹۳)، صحیح البخاری (جلد ۴، ص ۱۳۷)، ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر (جلد ۱، ص ۴۷).

اما دلیل صعود او به آسمان چه بود؟ دلیل آن در تولدش از یک باکره پیداست. او به آسمان عروج کرد زیرا در وهله اول از آنجا آمده بود. اگر او مانند سایر انسانها به خاک برگشته بود ، هیچ مسیحی باور نمی کرد که او پسر یگانه خداست.

قرآن غالبا از تخت خدا سخن می گوید (یونس ۱۰: ۴، الاعراف ۷: ۵۴، الرعد ۱۳: ۲ و …). این بیانگر حاکمیت سلطنتی است که خداوند در کل هستی از آن برخوردار است. کتاب مقدس نیز به همین نکته اشاره می کند؛ اما برای تاکید بر صعود بی نظیر عیسی به بهشت و جایگاه نهایی اش در آنجا، اعلام می کند که در آن روز ها به عنوان وارث پادشاهی و پسر شاه در دست راست پدرشان نشسته است. آیات زیادی این موضوع را واضح می کنند؛

که آن را در مسیح به کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی، به دست راست خود نشانید، (افسسیان ۱: ۲۰) جان کلام در آنچه می‌گوییم این است که ما چنین کاهن اعظمی داریم که بر جانب راست تختِ مقام کبریا در آسمان نشسته (عبرانیان ۸: ۱)

استفان وقتی که قبل از به شهادت رسیدنش دید که آسمان گشوده شد؛ اعلام کرد که عیسی را در دست راست خداوند دید. (اعمال ۷: ۵۶). همچنین عیسی اعلام کرد که هرکه غالب آید نشستن در سمت راست را با او به آنها ببخشد همانطور که او غالب آمد و در تخت پدرش نشست (مکاشفه ۳: ۲۱). قرآن در مورد تخت پادشاهی خدا سخن می گوید، جایگاه حقیقی عیسی بعد از صعودش به آسمان سمت راست خدا، جایی که او نشسته است.

More Stories
معنی مسیح
فارسی