پیشگویی وقایع مرگ عیسی

سگان مرا احاطه کرده‌اند؛ دستۀ اوباش گِردَم حلقه زده‌اند؛ دستها و پاهایم را سوراخ کرده‌اند!... جامه‌هایم را میان خود تقسیم کرده‌اند و بر تن‌پوش من قرعه افکنده‌اند. (مزامیر ۲۲: ۱۶و۱۸)

این آیه در کتاب مزمور توسط داوود نبی قبل از اینکه این اتفاقات بر عیسی مسیح بیفتد نوشته شده است. شاید داوود نمی‌دانسته که الله در مورد عیسی مسیح به او الهام می بخشد، اما نوشته هایش دقیقا اتفاقاتی را که افتاد برای ما توصیف می کند:

چون سربازان عیسی را به صلیب کشیدند، جامه‌های او را گرفته، به چهار سهم تقسیم کردند و هر یک سهمی برگرفتند. و جامۀ زیرین او را نیز ستاندند. امّا آن جامه درز نداشت، بلکه یکپارچه از بالا به پایین بافته شده بود. پس به یکدیگر گفتند: «این را تکه نکنیم، بلکه قرعه بیفکنیم تا ببینیم از آنِ که شود.» بدین‌سان گفتۀ کتب مقدّس به حقیقت پیوست که: «جامه‌هایم را میان خود تقسیم کردند و بر تن‌پوش من قرعه افکندند.» پس سربازان چنین کردند. (یوحنا ۱۹: ۲۳-۲۴)

More Stories
داستان مونا
فارسی