İsa’nın Göğe Yükselişi

Kutsal Kitap, ölümden dirilişinden sonra İsa’nın bedeninin göğe yükseldiğini öğretir: “İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O’nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. ‘Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?’ diye sordular. ‘Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.” (Elçilerin İşleri 1:9-11)

Diğer bölümlerde İncil, İsa’nın Tanrı’nın sağ tarafında oturduğunu öğretir: “Mesih’le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı’nın sağında oturuyor.” (Koloseliler 3:1) İsa, önceden bulunduğu yere yükselmiştir (Yuhanna 6:62, Yuhanna 16:28).

Kur’an’da İsa’nın göğe yükselişini teyit eden tek açıklama, bütün dünyadaki Müslümanları İsa’nın bugüne kadar orada, Allah’ın huzurunda ve sağ olduğuna ikna etmeye yetmiştir. Şöyle yazar: “Tam aksine, Allah onu kendisine yükseltti.” (Nisa Suresi 4:158)

Bu açıklama, Meryem’in oğlu İsa Mesih’i öldürdüğünü iddia eden Yahudilerin bu iddiasına karşı yapılır. Müslümanlar O’nun çarmıhtan kurtarıldığına ve ölmeden göğe alındığına inanır. Ayrıntılar farklı olsa bile Kur’an da, Kutsal Kitap da, İsa’nın bedeninin canlı olarak yeryüzünden gökyüzüne yükselişini öğretir. İsa’nın yazgısından bahseden tek Hadis’in istisnasız İsa’nın göğe alındığını kabul etmesi önemlidir.

Çeşitli Müslüman öğretileri İsa’nın dönüşünü ima eder. Sahih-i Müslim (1. Cilt, s. 93), Sahih-i Buhari (4. Cilt, s. 137), İbn Sa’d’ın Tabakat (Kitabü’t-Tabakati’l-Kebir, 1. Cilt, s. 47) gibi çeşitli Hadisler bunlar arasındadır.

Peki, İsa’nın göğe yükselmesinin nedeni nedir? Bu neden O’nun bakireden doğumuna bağlanır. Göğe yükselir çünkü zaten oradan gelmiştir. Diğer insanlar gibi ölseydi/toprak olsaydı, hiçbir Hıristiyan O’nun Tanrı’nın biricik Oğlu olduğuna inanmazdı.

Kuran sıkça Tanrı’nın tahtından bahseder (Yûnus Suresi 10:4, A’raf Suresi 7:54, Ra’d Suresi 13:2, vs). Böylece, Tanrı’nın bütün kâinat üzerinde sürdüğü muazzam egemenliği ifade eder. Kutsal Kitap da aynı noktaya değinir ama İsa’nın benzersiz göğe yükselişini ve oradaki nihai yerini vurgulamak için, o dönemde kralların oğullarının tahtın varisi olarak babalarının yanında oturması gibi İsa’nın da Tanrı’nın sağ yanında oturduğunu söyler. Birçok bölümde bu açıkça ifade edilir:

Tanrı, Mesih’i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken O’nda üstün gücünü sergiler (Efesliler 1:20). Söylediklerimizin özü şudur: Göklerde, Yüce Olan’ın tahtının sağında oturan, böyle bir başkâhimiz vardır (İbraniler 8:1).

İstefanos, infazından hemen önce göklerin açıldığını gördü ve İsa’nın Tanrı’nın sağ tarafında durduğunu gördüğünü açıkladı (Elçilerin İşleri 7:56). İsa da, kendisi nasıl galip gelerek Babasıyla birlikte O’nun tahtına oturduysa, galip gelen herkese sağında oturma hakkını vereceğini açıkladı (Vahiy 3:21). Kur’an, Tanrı’nın tahtından bahseder – göğe yükselişinden sonra İsa’nın hak ettiği yer, O’nun üzerinde oturan Tanrı’nın sağındadır.

Daha Fazla İçerik
Bozulma (Tahrif)
Türkçe