فقط یک خدا وجود دارد

اعتقاد به خدای ۳ شخصی یکی از خواستارترین تعالیم کتاب مقدس است. مسیحیت تنها دین در دنیا است که این ادعا را مطرح می کند. آموزه تثلیث از نظر ایمانی مسیحی کاملا متمایز است و از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا این موضوع به این می پردازد که خدا کیست، چگونه است و چگونه کار می کند. مسیحیان معتقدند این آموزه برای اجرای عدالت در مورد شهادت کتاب مقدس، منبع اصلی شناخت ما از خدا، ضروری است. ما باید در مواقعی که او استفاده می کند در مورد او صحبت کنیم. شواهد کتاب مقدس سه وجه دارد: الف) یک خدا وجود دارد. ب) سه واحد بودن. ج) سه شخصیت که خدا هستند.

مسیحیان از عبرانیان باستان ظهور کردند، که به شدت یکتاپرست بودند (و امروزه نیز چنین هستند). نویسندگان عهد عتیق به این مسئله پرداخته و گاهی مستقیما از خداوند نقل قول می کنند. ده فرمان خدا با این جمله الهی آغاز می شود: «مَنَم یهوه خدای تو، که تو را از سرزمین مصر، از خانۀ بندگی، بیرون آوردم. تو را خدایانِ غیر جز من مباشد.» (خروج ۲۰: ۲-۳). تثنیه ۶: ۴ حاوی جمله توحیدی صریح است که در ابتدا در یک جهان پر از شرک پافشاری شده است: «بشنو، ای اسرائیل: یهوه، خدای ما، خداوندِ یکتاست.»

عهد جدید نیت عهد عتیق را ادامه میدهد، مانند پولس (اول قرنتیان ۸: ۴) و یعقوب (یعقوب ۲: ۱۹). چه عواملی باعث شد که این یهودیان و مسیحیان یکتا پرست اعتقاد به الوهیت ۳ نفره را اعلام کنند؟ شهادت کتاب مقدسی سه شخص الهی بود.

خداوند خودش را هم به عنوان «او» و هم «ما» یاد می کند. در عهد عتیق، شکل جمع یکی از اسامی خدا (Elohim') چند نفری است: «انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم». حالت جمع هم در فعل «بسازیم» و هم در پسوند اختصاصی «مان» ظاهر می شود (پیدایش ۱: ۲۶ و ۱۱: ۷). اشعیا در رویا خداوند را می شنود: «کِه را بفرستم و کیست که برای ما برود؟» (اشعیا ۶: ۸)

در پیدایش ۲: ۲۴ زن و مرد یکی می شوند (Echad: اتحاد)، اتحاد بین دو وجود جداگانه. به طرز قابل توجهی، همین کلمه برای خدا در تثنیه ۶: ۴ استفاده شده است. ازدواج و ذات خدا هر دو به عنوان یک وحدت کثرت توصیف می شوند.

سه شخص الهی اغلب با هم پیوند خورده‌اند (اشعیا ۴۲: ۱ و ۶۱: ۱-۲ و ۶۳: ۸-۱۱). فرشته به مریم گفت که فرزند او مقدس خوانده خواهد شد زیرا روح القدس بر او خواهد بود (لوقا ۱: ۳۵). در تعمید عیسی (متی ۳: ۱۶-۱۷) ۳ شخصیت الهی حضور دارند. عیسی معجزات خود را به قدرت روح خدا پیوند می دهد (متی ۱۲: ۲۸). به دلیل ماموریت عظیم، شاگردان جدید در نام مفرد سه شخص تعمید می گیرند: پدر، پسر، روح القدس (متی ۲۸: ۱۹).

می توان شواهدی برجسته در انجیل یوحنا یافت. عیسی گفت: پسر توسط پدر فرستاده شد (۱۴: ۲۴)، از طرف او می آید (۱۶: ۲۸). روح از طرف خدا داده میشود (۱۴: ۱۶)، فرستاده شده از جانب پدر (۱۴: ۲۶) میوه ها از جانب خداست (۱۵: ۲۶). پسر برای آمدن روح دعا می کند (۱۴: ۱۶)؛ پدر روح را در نام پسر می فرستد (۱۴: ۲۶)؛ پسر روح را از جانب پدر میفرستد (۱۵: ۲۶). ماموریت روح ادامه‌ی کار پسر است، به یادآورنده‌ی گفته های پسر است (۱۴: ۲۶)، شهادت دادن به پسر (۱۵: ۲۶)، اعلام کردن آنچه که از پسر می شنود، جلال دادن پسر (۱۶: ۱۳، ۱۴). عیسی دعا می کند که شاگردانش همانطور که او و پدر یکی هستند، یکی شوند (۱۷: ۲۱).

پطرس سه شخص الهی را در پنطیکاست نام برد:...او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر، روح‌القدسِ موعود را دریافت کرده، این را که اکنون می‌بینید و می‌شنوید، فرو ریخته است....هر یک از شما به نام عیسی مسیح ... تعمید گیرید که عطای روح‌القدس را خواهید یافت (اعمال ۲: ۳۳-۳۸).

پولس اغلب در مورد الوهیت خدا صحبت می کند و رستگاری را به الوهیت مرتبط می سازد (دوم قرنتیان ۱: ۲۱-۲۲). شکل و محتوای نوشته‌های او اعتقاداتش را در کتاب رومیان توضیح می دهد؛ داوری خدا بر همه (۱: ۱۸ و ۳: ۲۰)؛ پارسا شدن از طریق ایمان به مسیح (۳: ۲۱ و ۸: ۱)؛ حیات در روح (۸: ۲-۳۰). پولس همچنین آنها را در نیایشش قرار می دهد: فیض خداوندْ عیسی مسیح، محبت خدا و رفاقتِ روح‌القدس با همۀ شما باد. (دوم قرنتیان ۱۳: ۱۴). عبارات فرمولی مشابه نیز در رساله های پطرس و یهودا ظاهر می شود (اول پطرس ۱: ۱-۲ و یهودا ۲۰، ۲۱)

More Stories
چگونه آماده شویم
فارسی