منحصر به فرد بودن کتاب مقدس

کتاب مقدس متشکل از ۶۶ کتاب است که بیش از ۱۵۰۰ سال در سه قاره (آسیا ، آفریقا و اروپا) توسط بیش از چهل نویسنده نوشته شده است ، کتاب مقدس بی نظیر است. هیچ کتاب دیگری ، روحانی یا مذهبی ، مانند آن وجود ندارد. جای تعجب نیست بالاخره کلام خداست.

بیش از ۲۴،۶۰۰ نسخه خطی عهد جدید، از چهار قرن اول پس از المسیح وجود دارد. از نسخه های خطی اصلی افلاطون، هفت نسخه ، از هرودوت هشت نسخه و از ایلیاد هومر با تعداد کمی بیشتر، ۲۶۳ نسخه باقی مانده، وجود دارد. از این رو ، ما شواهد تاییدی قدرتمندی درباره صحت متن عهد جدید داریم.

کتاب مقدس اولین کتاب شناخته شده ای است که ترجمه شده است ، اولین کتاب در غرب است که توسط چاپخانه چاپ شده و همچنین اولین کتابی است که به وسعت بسیاری در زبانهای بسیاری توزیع شده است، طوری که ۹۵ درصد از جمعیت زمین امروز می توانند کتاب مقدس را به زبان خود بخوانند.

کتاب مقدس همچنین از نظر پیام و محتوا منحصر به فرد است، به اقدامات رستگاری بخش خدا در تاریخ تمرکز دارد. آن تاریخ با پیشگویی در هم آمیخته است ، زیرا آینده نقشه ها و پادشاهی ابدی خدا را پیشگویی می کند.

عیسی المسیح کانون و هدف تمام کتاب مقدس است. مجسم شدن او و آمدنش به عنوان مسیح تحقق وعده های عهد عتیق بود. زیرا که او زندگی کرد ، مرد و دوباره زنده شد ، ما نه تنها کتاب مقدس تصدیق شده بلکه حتی عظیم تر از آن ، وعده بزرگ زندگی جاودان در یک هستی کاملا جدید را دارا هستیم.

کتاب مقدس در میان سایر آثار شناخته شده مذهبی بی نظیر است زیرا حدود ۳۰ درصد محتوای آن را نبوتها و ادبیات نبوی تشکیل می دهند. تلفیق نبوت و تحقق به موقع آن در جهان بینی کتاب مقدس نقشی اساسی دارد ، زیرا خدایی که در تاریخ عمل می کند ، از آینده نیز آگاه است و آن را برای انبیا خود آشکار کرده است (عاموس ۳: ۷). کتاب مقدس نه تنها کلام زنده ، یا کلام تاریخی است - بلکه کلام نبوتی است.

در عهد عتیق حداقل ۶۵ نبوت مستقیم در مورد مسیح وجود دارد ، اگر نشانه و نمادها را نیز اضافه کنیم تعداد بیشتری نبوت وجود دارند (نماد شناسی به معنای مطالعه‌ی ارتباط آیین های عهد عتیق، مانند قربانی ها ، به عنوان پیشگویی های کوچک در مورد عیسی المسیح است). این پیشگویی ها به جزئیات خاصی مانند این آیات اشاره دارند؛ "عصا از یهودا دور نخواهد شد" (پیدایش ۴۹ :۱۰). که او در بیت لحم در یهودا متولد خواهد شد (میکا ۵: ۲) ؛ که او "خوار و مردود نزد آدمیان، مرد درد آشنا و رنجدیده.". مورد ضرب و شتم قرار گرفت ، به دروغ متهم شد ، اما دهان خود را برای دفاع از خود باز نکرد (اشعیا ۵۳: ۳–۷). که دست و پایش سوراخ شواهد شد. و اینکه آنها لباسهایش را بین خود تقسیم خواهند کرد مزامیر ۲۲: ۱۲– ۱۸

این واقعیت که این نبوت های عهد عتیق در زندگی ، مرگ و قیام عیسی به صراحت به وقوع پیوست، گواهی بر الهام گرفته شدن و وحی الهی بودن نبوت ها است. همچنین نشان می دهد که عیسی همان کسی است که خود و دیگران ادعایش را کرده اند. عیسی در مرگ و رستاخیز خود از پیش بینی انبیای قدیم متابعت کرد (لوقا ۹: ۲۱، ۲۲ ؛ متی ۱۷: ۲۲ ، ۲۳) ، سقوط اورشلیم (متی ۲۴: ۱ ، ۲) و ظهور ثانويه او (یوحنا ۱۴: ۱–۳) بنابراین تجسم ، مرگ و رستاخیز توسط کتاب مقدس پیش بینی شده است و تحقق آنها قابل اطمینان بودن آنها را تضمین می کند.

چرا کتاب مقدس را نمی خوانید و خودتان نمی بینید؟

More Stories
أهل کتاب
فارسی