الله در قرآن

تصویری که قرآن در مورد خدای الله می سازد چگونه است؛ در موارد زیر اسامی و صفاتی که برای الله استفاده شده است را می بینیم:

پروردگار جهانیان (حمد ۱: ۱-۷)
مالک زیباترین اسم ها (۵۹: ۲۲-۲۴)، (۷: ۱۸۰)، (۱۷: ۱۱۰)، (۲۰: ۸)
خدای پر جلال (۵۷: ۱-۶)
خدای یکتا (۱۱۲: ۱-۴)
خدای یگانه و نه سه‌گانه (۴: ۱۷۱)
تنها کسی که باید عبادت شود (۲: ۲۵۵)، (۶: ۱۰۳)،(۱۱: ۶۱)، (۲۴: ۴۱)
نیکوکار و مهربان (۲: ۱۶۳)، (۳: ۳۱)، (۱۱: ۷۳)، (۱۲: ۶۴)، (۲۱: ۱۱۲)، (۵۲: ۲۸)
نور آسمان ها و زمین (۲۴: ۳۵)
خالق و مبدأ (۲: ۱۱۷) (۴: ۱) (۶: ۱۰۲)، (۱۰: ۳۴) (۳۹: ۵)
خداوند متعال (۲۳: ۱۱۶) (۶۲: ۱)
قادر مطلق، توانا و محافظت کننده همه (۳: ۲۶) (۴: ۸۵) (۶: ۱۸) (۱۵: ۲۳) (۳۲: ۲۲) (۴۶: ۳۳) (۸۵: ۲۰)
عالم، دانا، آگاه (۲: ۱۵۸) (۶: ۱۱۵) (۹: ۲۸) (۱۳: ۹) (۱۶: ۹۱) (۳۱: ۲۷) (۳۱: ۳۴) (۳۴: ۲۶)
شنوا و بصیر (۲: ۱۳۷) (۴۲: ۱۱)
ارائه دهنده، بهترین، فضل (۲: ۲۶۱) (۳: ۸) (۲۷: ۴۰) (۴۲: ۱۹) (۵۱: ۵۸)
بخشنده و متحمل (۲: ۲۶۳) (۴: ۱۴۹) (۱۶: ۱۱۰) (۴۲: ۲۳) (۷۱: ۴)
محافظ، حامی و یاور (۸: ۴۰) (۱۱: ۵۷) (۲۵: ۳۱) (۴۲: ۲۸)
حقیقت (۲۴: ۲۵) (۳۱: ۳۰)
پروردگار روز داوری (۵۵: ۲۶-۲۷) (۲: ۲۴۵) (۳: ۹) (۲۲: ۷) (۲۲: ۶۹) (۴۰: ۱۵-۱۶) (۵۴: ۵۴-۵۵)

More Stories
چه زمان یک رویا می تواند از طرف خداوند باشد?
فارسی