Mesih’in Anlamı

Kur’an’da “Mesih” ifadesi İsa’yla ilişkili olarak on bir kez kullanılır. Birçok insan bu ifadenin basitçe “kutsanmış/mesh edilmiş kişi” anlamına geldiğini düşünür. Kelime Arapça “msh” kökünden gelir ve anlamı “mesh etmek”tir. Arapçada “mesh edilmiş kişi” için kullanılan başka bir kelime vardır, o da “memsuh” kelimesidir. Arapça kelimeler belli kalıplara uyar. Kelime köklerine sesli harfler eklendiğinde gramer yapısı ve anlam değişecektir. “Mesih” kelimesinin gramer yapısına baktığımızda, “en kutsanmış” ya da “yüksek bir derecede, bu kutsamanın içkin ve daimi nitelik olduğu bir düzeyde kutsanmış” anlamına geldiği açıktır. Arap ve İbrani dilleri arasında birçok benzerlik vardır; “Al Masih” (Mesih) kelimesindeki “al” eki iki dilde de bir fark yaratır, “belirli” bir Mesih’i işaret eder, “Al” önceden bilinen, önceden belirtilmiş birisine ya da benzersiz birine gönderme yapar.

Kutsal Kitap’ta ya da Kur’an’da “Al Masih” olarak bahsi geçen tek insanın İsa Mesih olduğunu anladığımızda, “Mesih”in taşıdığı anlam önem kazanır. Diğer peygamberlerin hiçbirinden bu sıfatla bahsedilmez. Kutsanmış Olan’ı (Memsuh) ifade eder.

Her Şeye Gücü Yeten Allah, Kral Davut’a, soyundan birinin diğer kralların hepsinden farklı olacağını haber verir: “Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım; tahtı sonsuza dek sürecektir.” (Tevrat, 1. Tarihler 17:11-14)

Nasıl bir kutsamadır bu? İsa Mesih neyle kutsanmıştı?
Aşağıdaki surelerde Kur’an’ın İsa Mesih’in kimliği konusunda ne söylediğini görelim:

Nisa Suresi 4:171, Bakara Suresi 2:87 ve Mâide Suresi 5:110’da Kur’an, İsa Mesih’le ilgili olarak “Ruh”tan bahseder.

Nisa Suresi 4:171: “Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem’in oğlu İsa Mesih, Allah’ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem’e atmıştır. Artık Allah’a ve resullerine inanın. “Üçtür!” demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid’dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O’nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter.”

Bakara Suresi 2:87: “Yemin olsun ki, Mûsa’ya kitabı verdik. Ve arkasından da resuller gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da açık-seçik deliller verdik ve kendisini Ruhulkudüs’le güçlendirdik. Bir resulün size, nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiği her seferinde büyüklük taslamadınız mı? Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürüyorsunuz.”

Mâide Suresi 5:110: “Hani, Allah şöyle demişti: ‘Ey Meryem’in oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhulkudüs’le desteklemiştim, beşikte iken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. İsrailoğullarını senden uzak tutmuştum. Hani, sen onlara açık-seçik ayetleri getirdiğinde, küfre sapanları şöyle deyivermişti: “Açık bir büyüden başka bir şey değil bu.”’

Ruh’un manasını anlamak istediğimizde ilk gelen kitaplara bakma ihtiyacı ortaya çıkar çünkü Kur’an şunu tavsiye eder: “Şayet sen, sana indirdiğimizden kuşkulanmakta isen, senden önce kitabı okuyanlara sor. Yemin olsun, hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde, sakın kuşkulananlardan olma!” (Yûnus Suresi 10:94)

Kutsal İncil, Melek Cebrail’in Meryem’le nasıl konuştuğunu şöyle anlatır: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Luka 1:35)

Bu Kur’an ayetleri açıkça İsa’nın bir peygamberden fazlası olduğunu, dikkatli baktığımızda O’nun Ruh’la mesh edilmesinin gerçekte Ruh tarafından desteklenmesi ve güçlendirilmesiyle aynı anlama geldiğini açıklar. Bazı yanlış anlamaları düzeltmek önemli çünkü kimi Müslümanlar “Ruh”un, herkesin sahip olduğu hayat nefesi anlamına geldiğini (Kur’an 15:29, 32:9, 38:72), Cebrail’le ilgili olmadığını söyler (Kur’an 16:102).

Kutsal Ruh’la kuvvetlenmek veya desteklenmek konusunda, Mesih’in pek çok mucize gerçekleştirmesine sebep olan Kutsal Ruh’un bu mesh etme işlemiyle ilgili Kur’an’ın Mâide Suresi 5:110’da ne söylediğine yakından bir göz atalım: “Beşikte iken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri çıkarıyordun.”

Kutsal Kitap, İsa’nın vaftizi sırasında Kutsal Ruh tarafından nasıl mesh edildiğini anlatır: “Yahya’nın vaftiz çağrısından sonra Celile’den başlayarak bütün Yahudiye’de meydana gelen olayları, Tanrı’nın, Nasıralı İsa’yı nasıl Kutsal Ruh’la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis’in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O’nunla birlikteydi.” (İncil, Elçilerin İşleri 10:37-38)

Mesih, vaizliğinin başladığını şu sözlerle ilan eder: “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.” (İncil, Luka 4:18-19)

İsa Mesih, bütün insanlardan farklı olarak Tanrı’nın Ruhu tarafından mesh edilmiştir. Eğer “Tanrı’nın Ruhu”, bazı Müslümanların öğrettiği gibi fiziksel olarak hayatın nefesi anlamına geliyorsa, o zaman herkesin mucizeler gerçekleştirebilmesi gerekirdi.

Kutsal İncil “Tanrı ruhtur” (Yuhanna 4:24) ve İsa Söz’dür “Söz Tanrı’ydı” (Yuhanna 1:1), Allah’ın sonsuz Sözü (İsa) Allah’ın ilahi ruhuna, doğasına ve özüne sahiptir, diye açıklar. Ebediyetten beri Tanrı’yla birlikte var olan bu sonsuz Söz, ete kemiğe bürünmüştür (Yuhanna 1:14).

İsa Mesih’in bir peygamber olduğuna inanmak yeterli midir? Sizce İsa Mesih kimdir?

Daha Fazla İçerik
Oruç
Türkçe