Tanrımız Bir

“Ehlikitap’la, en güzel olan yöntem dışında bir yolla mücadele etmeyin! Onların zulme sapanları müstesna. Şöyle deyin: ‘Bize indirilene de size indirilene de iman ettik; tanrımız ve tanrınız bir. Ve biz O’na teslim olanlarız.’” (Ankebût Suresi 29:46)

Kur’an, Ehlikitap’ın da Müslümanların da tapındığı Tanrı’nın aynı olduğunu teyit eder. Kutsal Kitap’ta ve Kur’an’da Tanrı’nın isimlerinden bazılarına birlikte bakalım.

  1. “Başlangıçta Tanrı [Elohim] göğü ve yeri yarattı.” (Yaratılış 1:1)

Kutsal Kitap’ın Tanrı için kullandığını gördüğümüz ilk isim Elohim’dir, إلوهيم , İbranicede Eloah, “-im” takısı aldığında kelimeyi çoğul yapar. Yani “Elohim”, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı ya da çoğul haliyle tanrılar anlamına gelir. Aramicede Tanrı için kullanılan kelime Elah’tır, إله , aynı kelime Arapçada da Tanrı anlamında kullanılır. Aynı şekilde Arapçada Kur’an’da Tanrı anlamında kullanılan kelime Allah’tır, الل; Eloah, Elohim ve Elah’tan türemiştir. Üç dil ortak köklere sahip oldukları için bu isimler aynı kökten gelir.

  • “Musa’nın önünden geçerek, ‘Ben RAB’bim’ dedi, ‘RAB, acıyan [rahim] رخوم أو رحيم, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.’” (Mısır’dan Çıkış 34:6)

Kur’an’ın her bölümü “Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla, بِسمِ ه اللَِّ ال ه رحمٰنِ ال ه ر حيمِ” diye başlar.

Rahman ve Rahîm aynı Semitik kökten (R-H-M رحم) gelir. İkisi de Merhametli ve Bağışlayıcı demektir.

  • “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek (Echad) RAB’dir.” (Yasa’nın Tekrarı 6:4)

Bu ayette “tek” İbranice “echad”ın (أخاد أو أحد) tercümesidir. Bu ayet Yahudi geleneğinde Tek Gerçek Tanrı YAHVE’ye (YAWH) inancın beyanıdır.

İsa Mesih bir soruyu cevaplarken aynı ayeti yineledi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek (Echad) Rab’dir.’” (Markos 12:29)

Kur’an da aynı ismi kullanır: “De ki: O, Allah’tır; Ahad’dır, tektir!” قُل هُوَ ه اللَُّ أَحَ د (İhlâs Suresi 112:1)

Ahad, Arapçadır ve Echad, İbranicedir. Her ikisi de “Bir, Tek ve Tek Başına” anlamlarına gelir.

  • “Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi,… Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır.” (1. Timoteos 6:15)

Kur’an da Allah için aynı ismi kullanır: “Şöyle yakar: ‘Ey mülkün/saltanatın Mâlik’i/sahibi olan (ملك الملك) Allahım! Sen mülkü/saltanatı dilediğine verir, mülkü/saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz edersin, dilediğini alçaltıp zelil kılarsın. İmkân, mal ve nimet senin elindedir. Sen, her şeye kadirsin.’” (Âli İmran Suresi 3:26)

Daha Fazla İçerik
Audio
Türkçe