رویاهای حضرت سلیمان

پس از مرگ داوود پادشاه، پسرش سلیمان به سلطنت رسید. او به خدا وفادار بود و احکا او را رعایت می کرد و می خواست اراده او را انجام دهد. خداوند از مقاصد دل سلیمان آگاه بود و به او رویایی داد:

"آن شب در جبعون خداوند در عالم خواب به او ظاهر شد و فرمود: «از من چه می‌خواهی تا به تو بدهم؟» سليمان گفت: «تو به پدرم داوود بسيار محبت نشان دادی چون او نسبت به تو صادق و امين بود و قلب پاکی داشت. به او پسری بخشيدی كه امروز بر تختش نشسته است. با اين كار، لطف خود را در حق او كامل کردی! ای خداوند، خدای من، تو مرا به جای پدرم داوود به پادشاهی رسانيده‌ای، در حالی که من خود را برای رهبری يک قوم، بسيار كوچك و بی‌تجربه می‌دانم. حال كه رهبری قوم برگزيدهٔ تو با اين همه جمعيت بی‌شمار به عهدهٔ من است، به من حكمت عطا كن تا بتوانم نيک و بد را تشخيص بدهم و با عدالت بر مردم حكومت كنم؛ وگرنه چطور می‌توانم اين قوم بزرگ را اداره کنم؟» خداوند درخواست سليمان را بسيار پسنديده و خشنود شد كه سليمان از او حكمت خواسته است. پس به سلیمان فرمود: «چون تو حكمت خواستی تا با عدالت حكومت كنی و عمر طولانی يا ثروت فراوان برای خود و يا مرگ دشمنانت را از من نخواستی، پس هرچه طلب كردی به تو می‌دهم. من به تو فهم و حكمتی می‌بخشم كه تاكنون به كسی نداده‌ام و نخواهم داد. در ضمن چيزهايی را هم كه نخواستی به تو می‌دهم، يعنی ثروت و افتخار را، به طوری كه در طول زندگی‌ات هیچ پادشاهی به پای تو نخواهد رسيد. اگر مثل پدرت داوود از من اطاعت كنی و دستورات مرا پيروی نمايی آنگاه عمر طولانی نيز به تو خواهم بخشيد!» وقتی سليمان بيدار شد فهميد كه خدا در خواب با او سخن گفته است. پس به اورشليم رفت و به خيمهٔ عبادت وارد شده، در برابر صندوق عهد خداوند ايستاد و قربانیهای سوختنی و سلامتی به خداوند تقديم كرد. سپس برای تمام درباريان خود، ضيافتی بزرگ ترتيب داد.." - اول پادشاهان 5:3-15

خداوند در خواب با سلیمان صحبت کرد و برکت و حمایت خود را بر سلیمان تأیید کرد و چون او با فروتنی حکمت طلبید، خداوند مانند او را سرشار از حکمت و ثروت و کرامت کرد.که هیچ پادشاه دیگری مثل او نبوده.

امروز این یک تأیید دیگر برای ما است که خداوند از رویاها برای هدایت و برکت ما استفاده می کند.

More Stories
نشانه های فرود ( نزول ) عیسی مسیح
فارسی