İsa Mesih’in (Esenliği üzerimize olsun) Dönüşü

Kur’an ve Hadis, İsa’nın Dönüşü’nü haber verir.

Kur’an, İsa Mesih’in dönüşü (İkinci Geliş) hakkında çok açık konuşur: “Ehlikitap’tan her biri ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır. Kıyamet günü de o (İsa), onlar aleyhine bir tanık olacaktır.” (Nisa Suresi 4:159) 

Dahası Kur’an, İsa’nın yeryüzüne dönüşünün Kıyamet Günü’nün (Diriliş Günü) önemli bir işareti olduğunu açıklar: “Hiç kuşkusuz o (İsa), kıyamet (Diriliş) saati için bir bilgidir (gelişi). O halde sakın o saat hakkında şüpheye düşmeyin; bana (Allah) uyun. Dosdoğru yol budur.” (Zühruf Suresi 43:61)

İbn Abbas, bu ayetin İsa Peygamber’in dönüşünün Kıyamet’in işareti olduğu anlamına geldiğini söylemiştir. (Müsned-i Ahmed)

Huzeyfe bin Esid şöyle söylemiştir: “Biz (kıyamet hakkında) müzakere ederken Hazreti Muhammed apansız çıkageldi. ‘Neyi müzakere ediyorsunuz?’ diye sordu. Biz de, ‘Kıyameti müzakere ediyoruz’ diye karşılık verdik. Peygamber, ‘Siz daha evvel on alameti müşahede etmedikçe asla kıyamet kopmayacaktır,’ buyurdu. Ve şunlardan bahsetti: ‘Duhan, Deccal, Dabbetu’l Arz, Güneş’in batıdan doğması, Meryem oğlu İsa’nın (gökten) inmesi, Ye’cüc ve Me’cüc’ün çıkması…’” (Sahih-i Müslim)

Hadis bile İsa Mesih’i tarif eder: “Ebu Hureyre’nin rivayetine göre Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur: ‘Onunla (yani İsa Mesih’le) benim aramda peygamber yoktur ve o inecektir. Şu halde onu gördüğünüzde tanıyın. Orta boylu, açık tenlidir. İki parçalı sarımsı bir elbise giymiş olacaktır. Başı adeta üzerinden su damlıyor gibi olacaktır ama ıslak olmayacaktır. İslam uğruna hasımlarla savaşacak, haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır. Allah İslam’ın dışındaki tüm ümmetlere son verecek ve Mesih, Deccal’ı katledecek ve dünyada 40 yıl kalıp ölecek ve cenaze namazını Müslümanlar kılacaktır.’” (Ebu Davud ve Müsned-i Ahmed)

Hadis’teki bazı rivayetlere göre İsa Şam’da, bazılarına göre de Kudüs’te inecektir.

Bazı anlatılar İsa’nın Deccal’ı Lut’ta (İsrail, Tel Aviv yakınında) öldüreceğini bildirirken, diğer anlatılar bunun Taberiye Gölü’ne (Celile Denizi) yakın, Afik yakınında olacağını söyler. El Ahvazi gibi bazı âlimler Lut’un bir şehir ya da yer ismini ima etmediğine, daha ziyade Fitne (çatışma, yargılama ya da musibet) anlamına geldiğine inanır. Mücemmi’ bin Cariye el Ensari’nin rivayetine göre Hz. Muhammed, “Meryem’in oğlu (İsa’yı kastediyor) Lut kapısında Deccal’ı (Mesih’in düşmanı) öldürecek,” demiştir (Tirmizi, Ahmed, Taberani, İbn Hayyan, Ebu Davud Tayalisi). Tirmizi bunu sahih hadis olarak sınıflandırmıştır.

Hadis, İsa Mesih’in Adil Yargıç olarak ineceğini bildirir. Ebu Hureyre’nin rivayetine göre Peygamber, “Canım (kudreti) elinde olan Allah’a andolsun ki, Meryem’in oğlunun (İsa) adil bir hâkim olarak aranıza inmesi hiç şüphesiz yakındır. O, haçı kıracak, domuzu (hınzırları) öldürecek, cizyeyi kaldıracak (Hıristiyanların ve Yahudilerin verdiği vergi çünkü Hıristiyanlık ve Yahudilik son bulacak), mal o denli çoğalacak ki, onu kabul edecek (yardıma muhtaç) hiç kimse olmayacak; tek bir secde, dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olacaktır,” demiştir.

Hadis, O’nun zamanında Dünya’ya inecek her türlü manevi ve dünyevi bereketi listeler.

- Mal bolluğu olacak. Bolluk su gibi akacak. İnsanlar artık zekât (vergi) ve sadaka (bağış) vermek zorunda kalmayacak.

- Kalplerde ıstırap, haset, fesat ve kıskançlık olmayacak.

- Zararlı her hayvan zararsız hale getirilecek. Develer aslanlarla, kaplanlar sığırlarla gezecek. Küçük bir kız bir aslanı kovalayacak ve bir köpek yavrusunu kovalayan çocuklar gibi onu uzaklaştıracak ve bu aslan ona zarar vermeyecek. Zehirli bütün hayvanlardan zehri alınacak, küçük bir oğlan elini bir yılanın ağzına sokacak ama zarar görmeyecek. Kurt koyunla yaşayacak ve bir çoban köpeği gibi onları koruyacak.

- Dünyada barış, uyum ve huzur hüküm sürecek. İnsanlar tam bir anlaşma içinde olacak, savaşlar bitecek, yeryüzü gümüş bir çanak gibi barışla dolacak ve Hz. Adem’in zamanında olduğu gibi bitki örtüsüyle kaplanacak.

- Toprağın verimliliği öyle bir düzeyde artacak ki bir kayaya ekilen bir tohum filiz verecek. Yeryüzü öyle çok meyve verecek ki, çok büyük bir insan grubu bir salkım üzüm veya bir nar yediğinde doyacak ve kabuğunu şemsiye olarak kullanacaklar.

- Sütte de bereket olacak. Tek bir dişi devenin sütü koca bir insan topluluğunun açlığını bastırmaya yetecek. Bir inek bir kabileye yetecek kadar süt verecek ve bir koyun bütün bir aileyi doyuracak sütü verecek.

- Asla savaşta kullanılmayacakları için atlar ucuz olacak ama toprağı sürmek için onlara ihtiyaç duyulacağından boğalar pahalı olacak.

– Life will be very pleasant and enjoyable after Isa’s descent from Heaven and people will live comfortably during Isa’s reign as a Muslim Caliph.   Narrated by (Muslim and Ibn Majah)

Daha Fazla İçerik
Kur’an’da Kutsal Kitap
Türkçe