هنوز به وضوح می توانم روزهایی را به یاد بیاورم که بیماری پدرم بر قلبم سنگینی می کرد. زمان ناراحت و نگرانی عمیقی بود. با ایمانی تزلزل... ادامه مطلب
همانطور که در امتداد جاده عریض با افراد دیگر قدم می‌زدم، در پیمودن مسیر آشنا که بر اساس سنت‌های پدرانمان هدایت می‌شد، احساس راحتی می‌کردم. ادامه مطلب
فارسی