رویای خود را به ما بگویید

تا به حال رویای مردی سفید پوش را دیده اید؟ آیا شما را برای دنبال کردنش فراخوانده است؟ برای قرن ها خدا (الله) از طریق خواب و رویا با مردم صحبت کرده است. با تماس با ما رویا و خواب هایتان را با ما در میان بگذارید. ما به شما کمک خواهیم کرد.
فارسی